Помощни органи

Комитет по нормативно-правни въпроси
председател – Владислав Русев, член на УС

Комитет по инвестиции и капиталови пазари
председател - Милен Марков, член на УС

Комитет по финанси, счетоводство и вътрешен контрол
председател – Николай Марев, член на УС

Комитет на актюерите
председател – Даниела Петкова, член на УС

Комитет по информационни технологии
председател – Георги Тодоров, член на УС

Комитет по квалификация на кадри
председател – Анастас Петров, член на УС


В постоянните комитети към Асоциацията са включени специалисти от всички пенсионноосигурителните дружества, членове на Асоциацията. Комитетите обсъждат специализирани въпроси от общ интерес за всички членове. По въпроси от тяхната компетентност изготвят единни становища и/или проекти за решения на органите за управление на Асоциацията.


По решение на Управителния съвет, за решаване на определени въпроси, при необходимост се формират временни комисии или работни групи. В тях по решение на Управителния съвет могат да участват и лица, които не са представители или служители на членовете на Асоциацията.


ЦЕНТЪР ЗА ЦЕНОВА ИНФОРМАЦИЯ

Центърът за ценова информация, който е помощно звено към БАДДПО започва своята дейност от 1 юли 2004 г. Този център е създаден, за да обслужва пряко пенсионноосигурителните дружества в тяхната дейност по ежедневната оценка на активите на дружествата и на управляваните от тях допълнителни пенсионни фондове. Със същата от края на 2006 г. центърът обслужва застрахователи и здравноосигурителни дружества. Основни източници за ценовата информация, изпращана от Центъра към пенсионноосигурителните дружества, застрахователите и здравноосигурителните дружества са банките-попечители и инвестиционните посредници – първични дилъри, бюлетините на регулираните пазари и други официални източници. Методическото осигуряване на дейността на центъра се извършва от Комитета по инвестиции и капиталови пазари на БАДДПО.

Информацията на центъра служи за извършване на ежедневна оценка на активите и обявяването на стойността на един дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.
От своя страна застрахователите и здравноосигурителните дружества използват тази информация при извършваната от тях ежемесечна оценка на активите.

начало