Документи - Устав, Кодекс за етика, Годишни финансови отчети

УСТАВ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
(приет на 12.09.1997 г., изм. и доп. с решение на ОС от 10.04.-14.05.2001 г., изм. с решение на ОС от 20.05.2008г.)

КОДЕКС ЗА ЕТИКА НА БАДДПО В ДЕЙНОСТТА ПО ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ