Чуждестранни изследвания и публикации

Доходността на пенсионните фондове трябва да се оценява в дългосрочен план

През последните месеци се наблюдаваше сериозно понижение на доходността на пенсионните фондове в резултат на негативните тенденции на външните и вътрешни фондови пазари.

Можете да прочетете целия текст тук


Чилийска асоциация на администраторите на пенсионни фондове, 2008 г.


Дeкларация на FIAP - допълнение

Бих желал да направя някои коментари относно наскоро въведените мерки от аржентинското правителство в допълнение към изложените в декларацията на FIAP, които могат да бъдат от полза за всички ни, в случай че бъдем изправени пред подобни рискове в своите държави.

Можете да прочетете целия текст тук


FIAP, 2008 г.


Декларация на председателя на UAFJP, Себастиан Пайа

“На първо място бих искал да подчертая, че подсистемата на AFJP реализира положителни резултати от създаването си, както количествени, така и качествени, поради което отхвърляме всякакви безотговорни изявления, които може да са достигнали до вас по отношение на дейността на подистемата, която освен всичко е и стриктно регулирана и контролирана. В резултат на това заявявам, че всякакви предложения за проекти по отношение на бъдещето на системата не могат по никакъв начин да се базират на съмнения в поведението на нейните членове.”

Можете да прочетете целия текст тук


Себастиан Пайа, UAFJP, 2008 г.


Декларация на ФИАП

FIAP отхвърля предложението да се отмени системата на индивидуални партиди в Аржентина

Можете да прочетете целия текст тук


FIAP, 2008 г.


Преглед на инвестиционните режими на пенсионните фондове

В настоящия доклад се прави преглед на регламентацията, касаеща инвестиционната дейност на пенсионните фондове, към декември 2007 г. в страните от ОИСР и избрани държави, нечленуващи в организацията.

Можете да прочетете целия текст тук


Организация за икономическо сътрудничество и развитие, 2008 г.


Проект на Указания за надзорна оценка на пенсионните фондове

Целите на надзора върху пенсионните фондове включват защита на интересите на осигурените лица, защита на стабилността на пенсионната индустрия и принос към стабилността на финансовата система като цяло. За да се постигнат тези цели, надзорните органи следва да създадат методи за надзор, които да съдържат възможността за адекватна оценка на пенсионните фондове посредством периодичен мониторинг и анализ и по-задълбочени изследвания, които обикновено се осъществяват “на място”.

Можете да прочетете целия текст тук


Международна организация на надзорите върху пенсионната дейност, 2008 г.


Общи принципи за корпоративно управление на дружествата в Чили

Четири фундаментални цели

o    Да се поощрява създаването на устойчива стойност в дружествата в Чили
o    Да се признава значението на етиката и отговорността на дружествата
o    Да се стимулира респект към правата на всички акционери и заинтересовани групи, които пряко или непряко участват в дружеството
o    Да се учреди референтна рамка, основана на принципа на саморегулацията

Можете да прочетете целия текст тук


Център за корпоративно управление, 2008 г.


Страници:

3


начало