Чуждестранни изследвания и публикации

Прогнози за ефекта на пенсионните фондове върху инвестициите в инфраструктурни проекти и растежа в Латинска Америка

Изследването си поставя няколко цели. На първо място, да подчертае значението на инвестициите в инфраструктурни проекти за постигане на иконмически растеж. На второ място, да обърне внимание върху необходимостта от конкуретноспособен и прозрачен процес за реализация на тези инвестиции, чиято цел би следвало да бъде ефективност и постигане на адекватен баланс между частните и обществените пенсии. На трето място, да се идентифира потенциалът на пенсионните фондове като източник на финансов ресурс, който би могъл да се канализира към развитието на инфраструктурата. На последно място, да се определи ефектът, който насочването на тези средства би имало върху дългосрочните прогнози за растеж на страната. За тази цел е проведен един експеримент, за да се изчисли растежа на БВП на глава от населението, ако делът в портфейлите на пенсионните фондове, инвестиран в активи, свързани с инфраструктурни проекти, се увеличи. За тази цел направихме сравнение между един инерционен сценарий (като взехме предвид настоящата диверсификация на портфейлите) и един, в който тези инвестиции са увеличени съгласно регулаторната рамка във всяка страна. Резултатите от проучването хвърлят нова светлина върху двойния ефект от инвестициите на пенсионните фондове в инфраструктурни проекти, водейки до взаимодопълваща се връзка межд целите на пенсионната индустрия да осигурява печеливш портфейл на осигурените с ограничен риск, като същевременно допринася за растежа на икономиката в страната, което в крайна сметка води до по-добро развитие на пенсионните фондове, или накратко – един омагьосан кръг, който е необходим за укрепване на икономиката.

Можете да прочетете целия текст тук


BBVA, 2010 г.


Балансирани инвестиции на пенсионните фондове в инфраструктурни проекти: Опитът на Латинска Америка

Изследването си поставя за цел да предостави подробен преглед на опита на пенсионните фондове в Латинска Америка с финансиране на инфраструктурни проекти като основа за размисъл за потенциални подобрения, които биха довели до оптимизация на портфейлите на пенсионните фондове и стимулиране на инвестирането на пенсионните средства в развитието на страните. Участието на пенсионните фондове в инфраструктурни проекти е препоръчителна стратегия за портфейли, които се управляват на база критерии за установяване дали те биха били атрактивна инвестиция за бъдещите пенсии, поради което те трябва да постигат адекватен баланс между риск и доходност. По подобен начин, предвид значението на инфраструктурата за развитието на страната, се вижда, че по-сериозното участие на фондовете също предствлява желана цел, тъй като то означава не само по-добри резултати за осигурените, но и за обществеността като цяло. За да се направи по-всеобхватен анализ, се проучва еволюцията и традиционните форми на участие в проекти за финансиране на инфраструктурата, като се идентифицират слабостите, които следва да бъдат отстранени. Описани са и съществуващите проекти, които са подпомогнали повече или по-малко участието на частния сектор посредство концесионните закони в тези страни. И накрая, разглеждани са различните инструменти, от които зависят съществуващите системи, които позволяват участието на пенсионните фондове, както и по какъв начин тези процеси се осъществяват до този момент и бъдещите възможности пред тях.

Можете да прочетете целия текст тук


BBVA, 2010 г.


Описание и анализ на мултифондовете, въведени в пенсионните системи на страните от Латинска Америка и Източна Европа

Настоящият документ има за цел да предостави описание на законовата рамка, регламентираща дейността на мултифондовете (или множествените портфейли) в отделните държави, в които се предлагат схеми за индивидуално финансиране на пенсионно осигуряване. Измежду страните в Латинска Америка мултифондове са въведени в Чили (2002 г.), Мексико (2005 г.) и Перу (2005 г.). В Колумбия такава система ще стартира през 2011 г. Държавите от Източна Европа с действаща мултифондова система са Естония (от 2002 г.), Латвия (от 2003 г.) и Словакия (от 2005 г.). В Унгария мултифондовете стартират на доброволен принцип през 2007 г., като учредяването им става задължително от 2009 г. Литва също е въвела осигуряване в мултифондове от 2004 г.

Можете да прочетете целия текст тук


ФИАП, 2010 г.


Становище на ЕФРП относно работен документ на ЕК - Консултации по бъдеща стратегия "ЕС 2020"

ЕФРП приветства предоставената й възможност да даде своето становище по проекта на Комисията за стратегия „ЕС 2020”.
Въпреки финансовата и икономическа криза, която бе един от факторите, допринесли за непостигането на първоначално заложените цели, оценяваме Лисабонската стратегия като положителен политически инструмент за въвеждането на процес на ниво ЕС, посредством който да се систематизират целите на отделните политики в областите, в които основните решения продължават да се взимат от държавите членки. 

Можете да прочетете целия текст тук


ЕФРП, 2010 г.


Страници:

2


начало