Публикации в пресата

Председателят на УС на БАДДПО Евелина Милтенова даде интервю и отговори на въпроси на медията „Златна възраст“ по повод дългоочакваното стартиране на фазата на изплащане на допълнителните пенсии от пенсионните дружества от 1 септември 2021 г.

Въпроси  от ,, Златна възраст“/Отговори БАДДПО

1.    Г-жо Милтенова, от началото на септември за пръв път започна изплащането на вторите пенсии на родените след 1 януари 1960 г. По колко лева средно на месец получиха тези 17 000 жени от първата кохорта?

Точно така. От началото на месеца успешно стартира дълго очакваната  фаза  на изплащане на допълнителните, втори пенсии след влизане в сила на промените в КСО и въвеждане на необходимите промени в действащите наредби.  Въпреки, че сме в самото начало, дружествата наблюдават спокойни и доволни пенсиониращи се клиенти, които са били нетърпеливи да започнат да ползват пенсионните си спестявания. Всички пенсионни компании се постараха в максимално кратки срокове преди 01-ви септември да приведат дейността си в готовност за  обслужване на бъдещите пенсионери в ДЗПО, навършили пенсионна възраст. Все още не е изминал месеца,  но с дружествата вече започнаха да се свързват хора,  които навършват възраст за пенсиониране и имат желание да започнат да получават пенсии от капиталовия стълб. Процесът тепърва започва и набира сила. За първите няколко седмици се наблюдава плавно повишаване на интереса, но все още бройката  на сключени договори е относително ниска, избират се  от няколко вида пенсионни продукта  и съответно размерите  на плащанията са различни.
Очакваме  в  края на септември пенсионните дружества да отчетат броя на подписаните договори за месеца, видовете пенсионни плащания по тях и средните размери на различните видове пенсии и тогава информацията ще бъде най-точна.
Имайте предвид, че подобно отчитане ще стане регулярна ежемесечна практика, което е  в рамките на задължението на дружествата да предоставят тази информация на КФН, чрез специално подготвен документ- отчет.

2.    Допълнителното пенсионно осигуряване е доброволно задължително. Ние ли избираме фонда, в който да се осигуряваме и как се случва това?

Изборът на пенсионен фонд е важен избор и всеки трябва да отдели време да се запознае със задълженията и възможностите си между деветте лицензирани универсални фондове, предлагани от пенсионните компании  (за 3-та категория труд) и, респективно, между деветте професионални фондове (за 1-ва и 2-ра категория).  

В 3-месечен срок от възникването на задължението за осигуряване (сключване на първи трудов договор или  започване на дейност като самостоятелно заето лице) всеки работещ  има  право и е длъжен да избере фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който да постъпват неговите вноски. От техническа гледна точка, за да започнете  да се осигурявате в избрания фонд, е необходимо да се подаде  заявление за участие до пенсионноосигурителното дружество, което го управлява.

Заявлението е по образец, утвърден с наредба на Комисията за финансов надзор. Може да се подаде  в офис на пенсионноосигурителното дружество, чрез мрежата на самите пенсионни компании от осигурителен посредници или като електронен документ, подписан с електронен подпис.

Списък с адресите и телефоните на офисите на всяко пенсионноосигурително дружество могат  да се намерят на неговата интернет страница. Образец на заявление за участие може да се получи  от пенсионноосигурителното дружество или от негов осигурителен посредник. След подаване на заявлението работещият сключва с пенсионноосигурителното дружество осигурителен договор, в който са  описани детайлно условията, при които се осигурява.

Но, в  случай, че работещото лице не  избере  пенсионен фонд в тримесечния срок, както и ако има подаване на  няколко заявления за осигуряване в различни фондове, то самото лице ще  бъде  служебно разпределено в някой от регистрираните пенсионни фондове от комисия, включваща по един представител на НАП, КФН и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Служебното разпределение се извършва на случаен принцип на базата на одобрени предварително критерии като постигната от съответния пенсионен фонд доходност, събираните от пенсионноосигурителното дружество такси и брой приети заявления за предходното тримесечие.

Насърчаваме хората за взимане  на предварително, информирано и лично решение при избор на пенсионен фонд и активно следене на натрупванията по пенсионната партидата през целия трудов стаж, което подсигурява и яснота за пенсионните спестявания, постигнатата доходност и евентуалния размер на втора пенсия в златните години на заслужена почивка.

3.    На какво се дължи отказването на много хора от правото на втора пенсия? За 5 години (данни към април 2021 г.) 64 455 души са прехвърлили личните партиди в НОИ, за да вземат пенсия само оттам. Има ли и такива граждани, за които наистина е по-изгодно да вземат само една пенсия и кои са те?
    
В резултат на несправедливата практика за намаляване на пенсията от НОИ до 1-ви септември 2021 г. имаше хора, които бяха уплашени и разочаровани, че държавната пенсия ще е намалена, ако останат клиенти на универсалните  фондове в пенсионните компании.  До месец септември 2021 г. по действащата методика се прилагаше  неправилна  редукция в размер на около 25% на държавната пенсия, ако кандидат-пенсионерът притежава партида в ДЗПО. Тази редукция  беше от 2015 г. неправилна  и  не отчиташе, че всъщност тези лица са се осигурявали само за период от двадесет години (при необходими поне 35-40 г редовни вноски във втория стълб), както и че от началото на ДЗПО има слаба динамика и нисък размер на вноската към универсалния  фонд, стартирала  от  2% и достигайки едва до 5% за две десетилетия.

Възможно е да имало  интерес от  хора с малък стаж и такива, които не са се осигурявали  регулярно или са работили и получавали възнаграждения в сферата на сивата икономика.

Всъщност за почти всички осигурени с лични партиди в УПФ не е изгодно да се прехвърлят. Прехвърлянето на лични партиди в НОИ  през последните пет години (около 1%)  бе незначително  и е логично да се анализира в сравнение с общата бройка на осигурените лица  в УПФ, която към 30.06.21 г. надхвърля 3.850.000 човека.  
Важно е, че хората получиха справедливост чак през месец септември тази година, когато влезе в сила по-правилен процент на намаление. Променената методика за намаляване на индивидуалния коефициент безспорно ще доведе до по-високи размери на пенсиите, отпускани от ДОО, на хората, които са осигурени и във втория стълб. Намалението на тяхната „държавна“ пенсия ще бъде приблизително два пъти по-малко, а в същото време, те са подсигурени да  получат доход и от своя универсален пенсионен фонд.

4.    Вярно ли е, че през следващите години процентът на намаление на пенсията от НОИ при тези, които вземат пари и по Втория стълб, ще расте и през 2037 г. например ще е 25% по-малко?

Това ще е плавен процес за следващите кандидат-пенсионери и при нарастването на процента на намаление следва да  отчете факта, че заради по-дългия период на натрупване ще имат вече при пенсионирането си от ден първи пълни периоди на осигуряване, т.е. ще имат период на осигуряване от  35-40 г. във втория капиталов стълб.  Партидите ще нарастват от дългогодишни регулярни вноски и натрупаната доходност следвайки принципа на сложната лихва, като  ще е  повече от достатъчно да се покрие предвиденото, макар отново не напълно справедливо,  намаление и ще имат достатъчно натрупвания по принципа на сложната лихва.
Въпреки всичко, ако продължава, както е планирано, постепенното увеличение на редукцията на първата пенсия, несправедливостта ще продължи, като  целта на този механизъм е пак да се отчете намалената вноска за тези лица във фонд Пенсии на ДОО, за сметка на вноската, която работещите и техните работодатели  правят в УПФ.  Обръщаме внимание не за първи път, че  освен от вноските, които лицата и техните работодатели правят във фонд Пенсии на ДОО, размерът на държавните пенсии отново ще зависи до голяма степен от директни субсидии от държавния бюджет, които не се отчитат при калкулациите. Затова, вноските за фонд Пенсии на ДОО нямат такова директно отношение за размера на държавните пенсия, както това е в УПФ. Това е и причината за не докрай  изчистеното и все още несправедливо изчисление на редукцията, което ще засегне размера на пенсиите от ДЗПО и в следващите години.  Прилагането  на този подход и сега не гарантира баланс на НОИ и държавния солидарен стълб,  основан на  разходно-покривна система, която е с хронично нарастващ  дефицит,  надхвърлящ 6 милиарда и се покрива от преки субсидии от бюджета.  Но това не може и не трябва да е проблем за лицата с партиди във втория стълб.
БАДДПО и работодателските организации настояват да се направят и оставащите промени в КСО с цел елиминиране напълно на тази несправедливост, като при определяне на вноската за фонд Пенсии на ДОО се вземат под внимание всички субсидии от държавния бюджет, без оглед на това какво е тяхното формално наименование в закона.
В положителен план, считано от 1 септември 2021 г. се взе решение да бъдат преизчислени служебно всички около 172 000 вече отпуснати лични и наследствени пенсии, свързани с трудова дейност, за лица, родени след 1959 г. и осигурени в универсален пенсионен фонд, при условие че началната дата на съответната пенсия е до 31 август 2021 г. включително, и размерът ѝ е изчислен с намаление на индивидуалния коефициент, съгласно нормативните правила действали до началото на настоящия месец. Ефектът от преизчисляването на всяка пенсия е строго индивидуален и зависи пряко от осигурителната история на лицето и конкретните периоди на осигуряването му. Така отпада необходимостта пенсионерите да подават заявления за преизчисляване на трудовите им пенсии по посочения ред.
5.    Втората пенсия се формира на база осигуровките, които работодателите са внасяли за нас през годините ни трудов стаж. Но има и некоректни работодатели, някои фалират и масово хората остават неосигурени. Как да се справим с този проблем?

По този въпрос считаме, че решението на проблема е в държавните институции. Вноските на работещия за ДЗПО се превеждат от работодателя по сметка в НАП,  която ги прехвърля в съответния фонд, избран от осигурения. При неоснователно забавяне на превода на осигурителни вноски НАП дължи законна лихва, която се разпределя по индивидуалните партиди на лицата.
За този тревожен проблем през годините сме алармирали на много места основните институции. В солидарния стълб НОИ признава осигуровките и правото на лицата независимо дали те са били ефективно платени от работодателя (на принципа на начислението) и ще има дисбаланси и в бъдеще.  Разбираемо е в този случай защо ако няма регулярно плащани осигуровки от работодателите в партидите на лицата в универсалните  фондовете от втория стълб да  има пропуски в постъпилите вноски.  Според нас,  на преден план излиза ролята на НАП да работи активно по събирането на тези вземания от некоректни работодатели, което ще е от голяма полза и за двата основни пенсионни стълба – държавния фонд „Пенсии“ и ДЗПО, а и за самите осигуряващи се лица. Не бива да се приема от НАП да се трупат от фирмите с години неизплатени осигуровки преди да се търси некоректният работодател или като възможен варант би бил да се допуска за предварително  оповестен  кратък период, за да има по-ефективен държавен контрол и дисциплиниране на работодателите плащането на осигурителните задължения.
6.    По законов регламент трябва най-малко веднъж годишно да се извършва актуализация на вторите пенсии, те може да бъдат и преизчислявани, ако пенсионерът продължи да работи. За какви суми месечно горе-долу става въпрос?
Много важен и полезен въпрос поставяте, за който вашите читатели и пенсиониращите се  лица във фондовете трябва да са добре информирани. Съгласно новите изменения в КСО във връзка с фазата на изплащане на вторите пенсии от частните пенсионни фондове,  партидата на пенсиониращото се лице се закрива в универсалния фонд и се прехвърлят неговите натрупани средства от бруто вноски и доходност към фондовете за изплащане в същото пенсионно дружество в зависимост от избрания вариант на получаване на пенсия – или във Фонда за изплащане на  пожизнени пенсии или във Фонда за изплащане на разсрочени пенсионни плащания.  В тези фондове средствата продължават да се управляват следвайки значително по-консервативна инвестиционна стратегия и задължително се актуализират всяка година по предварително определен в закона механизъм. Започва да получава пенсия от две места: НОИ и от пенсионноосигурителната компания.
Ако пенсионерът продължи  да работи,  той/тя чрез работодателя си е задължен и ще продължи да прави осигурителни вноски и в НОИ, и в универсалния  фонд, където му се открива за целта нова партида. От тази нова партида работещият пенсионер ще има право веднъж годишно да прехвърля от новата си партида в  универсалния фонд към един от фондовете  за изплащане на дружеството, от където получава пенсионни плащания съгласно сключения си пенсионен договор. На тази база съответно договорената  пенсия  може да бъде актуализирана, като конкретната  сума може да варира и зависи основно от размера на осигурителния доход, на който той/тя ще продължи да се осигурява и от техническата лихва, прилагана от Фонда за изплащане. А не както при НОИ с политическо решение. За ориентир,  ако той/тя продължи да се осигурява индикативно на 1000 лв, осигурителен доход, пенсионерът може да прехвърли през тази година 600 лв. (50 лв.  месечна вноска *12) към Фонда за изплащане, където ще се олихви  с валидния технически лихвен процент и основната му пенсия при различни допускания би могла да се актуализира с около 35-40 лв. за постоянно, като ефект на тази допълнителна година, през  която пенсионерът продължава да работи.
Всяка година пенсията му ще се преизчислява от Фонда за изплащане на база на натрупаните допълнителни суми и ще получава нова, увеличена пенсия. Но, алтернативно,  самият пенсионер може да реши докато работи да внася в новата си партида в универсалния фонд без да прехвърля няколко години и да се възползва  от по-активното управление в този фонд. По този начин би могъл да постигне  по-висока доходност и съответно увеличи средствата от вноските си  преди да прехвърли към Фонда за изплащане, където ще се актуализира и основната му пенсия още повече.  Със сигурност ще е въпрос на личен избор и взимане на различни решения в зависимост от конкретната ситуация на желанието на пенсионера. Пенсионните компании са гъвкави и отворени да посъветват и консултират работещия пенсионер за най-подходящия за негов вариант.    
7.    Какви такси удържат на клиентите си универсалните и професионални пенсионни дружества? 
Размерът на таксите се публикува в сайта на КФН регулярно и  е ясно за всеки период каква е цената на услугата за всяко от пенсионните дружества. Очевидно е, че таксите на всички пенсионни фондове са с допустими разлики, които отговарят на нормалната конкурентна среда на пазара на допълнителното  задължително пенсионно осигуряване в България.  Нашите изчисления в допълнение показват, че кумулативно общата сума на инвестиционните такси, отчетени от  всички дружества,  отнесена към общите  активи в УПФ и ППФ е исторически ориентирана към 1% от управляваните активи за година (Такси/Активи). Тези инвестиционни разходи за управление са справедливи и обосновани, като цената на услугата на пенсионните фондове е напълно пазарна в областта на инвестициите в България и е съпоставима за подобни вид услуги по активно управление на пенсионни портфейли и извън страната (напр. Европа, САЩ и др.).
8.    Какви са вариантите да вземаме втората пенсия пожизнено?
За пенсионните компании е важно да предоставят възможност на хората за избор на най-доброто решение за тях. В зависимост от индивидуалните потребности осигурените лица могат да избират  между следните видове пожизнени пенсии:
-    Пожизнена пенсия без допълнителни условия;
-    Пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане;
-    Пожизнена пенсия с разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера  възраст
Към момента голяма част от клиентите на фондовете, които не отлагат пенсионирането си,  подписват договори и на база на избрания продукт следящият месец ще започнат да получават средствата от партидите си. Както очаквахме те се насочват  към друг продукт различен от пожизнената пенсия, а именно разсроченото изплащане. Предпочитаният месечен размер също не е изненада и е в размер на 300 лв., който е максимално разрешеният от закона и съответства на минималната пенсия. Малко са тези, които държат на по-малък размер на месечни плащания за по-дълъг период от време.
Ако имат интерес  към пожизнените пенсионни продукти, те се ориентират основно към пожизнена пенсия  с  период на разсрочено изплащане до навършване на определена възраст. И в този случай установихме тенденцията към желан размер, който е максималният по закон за този период, а именно  не по-малко от 300 лв. месечно, след което, пенсионерът ще получава от фондовете не по-малко от минималния размер на месечната пенсия от втория стълб, който  по закон е 15% от минималната пенсия от НОИ – в настоящия момент 45 лв.
- Много се говори, че таксите „изяждат“ част от натрупванията по партидите?
Пенсиите от втория стълб зависят от размера на натрупаната сума в индивидуалните партиди, а този размер зависи най-вече от вноските, които за човека реално е превеждал работодателят му или тя/той лично, в годините, докато е работил. Натрупаната сума зависи и от реализирания доход от инвестиции, също и от таксите на съответното пенсионноосигурително дружество. Ориентировъчно, към настоящия момент, след 19 години осигуряване, хората, които имат партиди в УПФ, имат натрупани суми, които са в диапазона от  10-15% по-високи от сумата на преведените от тях брутни вноски и то след  активно управление на портфейлите на фондовете и формирането на значителни разходи за съхранение на ценните книжа, платими към банките-попечители,  както и такси за банкови преводи и др.
До навършване на пълния цикъл на осигуряване, който, в областта на пенсионната дейност, е около 40 години, тези 15% в момента се очаква да  се увеличат двойно (до 30% или 40%),  възможно и повече, доколкото във втората половина от 40-годишен период на осигуряване, делът на дохода от инвестиции в партидите се ускорява и поради ефекта на  „лихва върху лихва“ (лихва с натрупване).
Обръщаме внимание,  че тези проценти са след таксите на пенсионните дружества. Това дава основания да твърдим, че всъщност във втория стълб таксите са напълно компенсирани, защото всичко, което е удържано като такси, след това е покрито  и надвишено от дохода от инвестициите. Пенсионните плащания към хората, осигурени във втория стълб, винаги ще съответстват на натрупаната сума в техните партиди, а тя прогресивно нараства през годините и то след приспадане на дължимите такси в универсалните и професионални фондове. Всички тези данни могат да се проверят и се потвърждават  от официалната статистика на регулатора на пенсионноосигурителната система -  Комисията по финансов надзор.
      9.   Как стои въпросът с правата за наследяване на средствата по партидите?
За разлика от осигуряването в държавния солидарен стълб, партидите на осигуряващите се в капиталовия стълб, универсалните пенсионни фондове, се наследяват по закон от наследниците в пълен размер. Затова е критично важно всеки осигурен да е наясно, че при прехвърляне от УПФ в НОИ става въпрос за отказ от собственост и обезнаследяване на близките на осигуреното лице  от парите в партидата. В момента никак не са малко случаите, когато наследниците на починали осигурени лица, които вече са си прехвърлили парите в НОИ, идват в дружествата, членове на нашата Асоциация,  с очакване да получат парите от партидата на починалия си близък. Важно е за  вашите читатели и всички информацията, че  след прехвърляне на парите от УПФ в НОИ или Сребърен фонд, наследниците губят право да получат тези пари. Тази информация не бива да им  бъде спестявана.  Много хора си мислят дори, че по правило и в НОИ има лични партиди, докато човек се осигурява, аналогично на партидите му в УПФ, което не е вярно. Очевидно има огромен дефицит на информация как действа солидарният пенсионен фонд, управляван от НОИ и какво точно се случва с парите, които някои хора прехвърлят от втория в първия стълб.
Отделено, при решение на  осигурено лице да се  пенсиониране от универсалния фонд съгласно условията за достигната пенсионна  възраст, партидата се закрива  и сумата се насочва към съответния фонд за изплащане на пожизнени или разсрочени пенсии, където също могат да се наследяват. При избрана от пенсиониращото се лице пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане, наследниците наследяват само за периода на гарантираното плащане. Докато при избрана от клиента пожизнена пенсия с разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана пенсионна възраст,  наследниците наследяват само през периода на разсроченото плащане.

                        От името на УС на БАДДПО
                        Е. Милтенова
                        ПредседателАктуално интервю на г-жа Даниела Петкова, члена на УС на БАДДПО, относно старта на фазата на изплащане от 01.09.21 за първите осигурени лица с право на втора пенсия а и интереса към предлаганите продукти

Даниела Петкова, шеф на ПОК „Доверие“: Хората предпочитат втората си пенсия разсрочено Ориентират се около тавана от 300 лева. Очевидно имат нужда от пари и не се интересуват толкова от срока, колкото от размера на ежемесечното плащане. Засега бием инфлацията, доходността на фондовете е 4-5%, казва Даниела Петкова, шеф на ПОК „Доверие“ и член на УС на БАДДПО. - Г-жо Петкова, от началото на месеца започна отпускането на първите пенсии от Универсалните пенсионни фондове. Колко на брой са първите пенсионерки и в какъв диапазон варират сумите, които те ще получават? -
От началото на месеца стартира подписването на пенсионни договори с хората, които навършват възраст за пенсиониране и имат желание да започнат да получават пенсии от УПФ. Броят на тези хора зависи, от една страна, от това кой на коя дата точно се е родил, съответно на коя дата навършва възраст и получава право за пенсия, и от друга - дали желае точно на тази дата да подпише договор или да отложи за известно време. Това, което установяваме засега е, че причините за отлагането са разнообразни: човекът продължава да работи и предпочита да отложи пенсионирането си както от НОИ, така и от капиталовите схеми и съответно предпочита да продължи да трупа пари в партидата си. Други са доста информирани и отлагат пенсионирането, защото са наясно, че след него парите им се прехвърлят на по-консервативен режим на инвестиране, а те искат да използват още известно време възможността за по-висока доходност, което е възможно, ако останат членове на съответния фонд и не са пенсионери. Има и такива, които вече получават държавна пенсия, защото са имали право на ранно пенсиониране, а продължават да работят и предпочитат да отложат ползването на парите от партидата си. Разбира се, има и хора, които не отлагат и от началото на месеца започнаха да подписват пенсионните си договори.
- Колко са тези хора?
 В края на септември ще отчетем броя на подписаните договори за месеца, видовете пенсионни плащания по тях и средните размери на различните видове пенсии. Това ще се случва ежемесечно, в рамките на задължението на дружествата да предоставят тази информация на КФН, чрез специално направен отчет.
- Каква част от тези осигурени лица ще получават пожизнена пенсия, каква част – разсрочена и колко ще вземат парите си еднократно, накуп?
Към момента преобладаващата част от хората, които не отлагат пенсионирането си и подписват договори, въз основа на които следващия месец ще започнат да получават парите от партидите си, без изненада са тези, които имат право на разсрочено плащане. Предпочитаният от тях размер, също без изненада, е ориентиран около максималния, разрешен от закона и той в момента е 300 лв., съответстващ на минималната държавна пенсия. Хората очевидно имат нужда от пари и не се интересуват толкова от срока, колкото от размера на ежемесечното плащане. Единици са тези, които искат по-нисък размер на месечните плащания, за по-дълъг период от време, но има и такива. Тези, които проявяват интерес и имат право на пожизнена пенсия, са по-скоро ориентирани към пожизнената пенсия с период на разсрочено изплащане, до навършване на определена възраст, в рамките на който установяваме същата тенденция, а именно - за желан размер, който е максимално разрешеният по закон, в периода за разсрочено изплащане, а това също са 300 лв. месечно, след което, до края на живота, не по-малко от минималния размер на месечна пенсията от 2-ри стълб, която по закон е 15% от минималната пенсия от НОИ – за момента 45 лв. Разнообразни са желанията на хората, като за дружествата е важно да им предоставят възможност да се чувстват свободни и да изберат това, което е най-добре за всеки от тях. Въпреки, че сме в самото начало, впечатлението ни засега е, че хората са доволни от възможността да ползват парите от партидите си.
- Много се говори, че таксите „изяждат“ част от натрупванията по партидите?
Пенсиите от втория стълб зависят от размера на натрупаната сума в индивидуалните партиди, а този размер зависи най-вече от вноските, които за човека реално е превеждал работодателят му или тя/той лично, в годините, докато е работил. Натрупаната сума зависи и от реализирания доход от инвестиции, също и от таксите на съответното пенсионноосигурително дружество. Ориентировъчно, към настоящия момент, след 19 години осигуряване, хората, които имат партиди в УПФ, имат натрупани суми, които са с около 10-15% по-високи от сумата на преведените от тях вноски. До навършване на пълния цикъл на осигуряване, който, в областта на пенсионната дейност, е около 40 години, тези 15% в момента ще се увеличат до 30-40%, възможно и повече, доколкото във втората половина от 40-годишен период на осигуряване, делът на дохода от инвестиции в партидите се ускорява и поради ефекта на това, което наричаме „лихва върху лихва“. За да няма спекулации, бих искала да уточня, че тези проценти са след таксите на пенсионните дружества, което не веднъж ни е давало основание да твърдим, че всъщност във втория стълб таксите са ефективно нулеви, защото всичко, което е удържано като такси, след това е компенсирано от дохода от инвестиции и тези 15% повече в момента в партидите на хората, осигурявали се 19 г., са останали изцяло в тяхна собственост. С други думи, парите на хората във втория стълб са толкова, колкото са за всеки един от тях и независимо от решенията на политиците за минимална пенсия от НОИ, плащанията към хората, осигурени във втория стълб, ще съответстват на натрупаната сума в техните партиди. -
Каква ще е промяната от вдигането на минималната пенсия? - Решението на парламента за увеличаване на минималната пенсия от 300 на 370 лв. ще се отрази единствено на определените граници, в зависимост от които осигурените в УПФ имат право на еднократно, разсрочено или пожизнено плащане, както и върху минималните и максимални размери на всеки един от тези видове плащания. Това решение на парламента обаче няма да се отрази на общия размер на плащанията към осигурените в УПФ, който, както и преди решението, а и след него, ще съответства на размера на натрупаните пари в партидата на всеки човек. В числа: при 300 лв. минимална пенсия, право на еднократно плащане от УПФ имат хората с натрупани пари в партидата си до трикратния размер на минималния размер на пенсията или 900 лв. сега, които след увеличението ще бъдат 1110 лв.; същото е влиянието и върху максималния месечен размер на разсрочено изплащане – досега 300 лв., след увеличението 370 лв. Преди увеличението, минималният размер на месечна пожизнена пенсия от УПФ е 15% от минималната пенсия от НОИ, което в момента е 45 лв., при 370 лв. минимална пенсия, ще стане 55,50 лв. месечно.
- Смятате ли, че в резултат на промяната на минималната пенсия повече българи ще минат от получаване на пожизнена втора пенсия към получаване на разсрочена?
Решението за повишаване на минималната пенсия, макар и за кратко, ще повлияе върху броя на хората, които ще имат право на разсрочено и пожизнено плащане от УПФ, в посока на това, че ще се увеличава броят на хората с право на разсрочено плащане, за сметка на тези с пожизнено. Това наистина ще бъде за кратко, защото с всяка следваща година на осигуряване и натрупване на вноски и доходност в партидите, независимо от решения за промяна на размера на минималната пенсия, ще се увеличават хората с право на пожизнено плащане, за сметка на хората с разсрочено. В следващите 20 г., до навършване на пълния цикъл на осигуряване, преобладаващата част от хората ще получават пожизнени плащания от УПФ. Наблюдавайки процеса, в тези първи дни от стартиране на изплащане на пенсиите обаче, не съм сигурна дали това ще се хареса на хората, защото в момента определено виждаме, че те предпочитат разсрочените изплащания, но, от друга страна, е твърде рано за изводи и заключения.
- Как дружествата за допълнително пенсионно осигуряване се пренастройват към тази промяна?
 Дружествата нямат необходимост от пренастройване по повод на тази промяна. Капиталовото пенсионно осигуряване е, освен всичко останало и високотехнологична дейност, което означава, че, по повод на тази промяна, дружествата само ще заменят в информационните си системи размера на минималната пенсия и вместо 300 лв. ще въведат 370 лв.
- Смятате ли, че промяната е положителна за осигурените лица?  Дали промяната е положителна за осигурените лица предстои да разберем. Нямам самочувствието да говоря от името на милиони хора. В следващите месеци ще натрупаме впечатление от реакциите им и ще се ориентираме как се възприема, след което мога да си позволя да отговоря и на този въпрос.
- Дали повишаването на минималната пенсия ще насърчи повече хора да прехвърлят парите си от партидите си в УПФ в НОИ, особено тези с пропуски в осигуряването си?
- Не смятам, че повишаването на минималната пенсия ще насърчи повече хора да прехвърлят партидите си от УПФ в НОИ. След всяка следваща година парите по партидите на осигурените в УПФ ще се увеличават, което води до намаляване на броя на хората, които имат интерес да се прехвърлят в НОИ. Ако хората не бъдат подвеждани, наплашвани или принуждавани да се прехвърлят, би следвало в следващите години да няма изобщо такива, които имат интерес да се прехвърлят. Всъщност и досегашните резултати потвърждават това, защото, въпреки целенасочените негативни кампании срещу втория стълб и дружествата, хората, които прехвърлиха парите си, са незначителен брой спрямо общия брой осигурени в УПФ. Това потвърждава тезата, че всеки, който е решил, че може да въведе в заблуждение колективния ум и общото чувство за самосъхранение на група от няколко милиона човека, рано или късно се сблъсква със собствения си неуспех и последствията от своите действия. Когато говорим за прехвърляне от УПФ в НОИ, все пак трябва да имаме предвид, че става въпрос за отказ от собственост и обезнаследяване на близките на съответния човек от парите в партидата, колкото и да са те. - Хората наясно ли са с това? - В момента никак не са малко случаите, когато наследниците на починали осигурени лица, които вече са си прехвърлили парите в НОИ, идват в дружествата с очакване да получат парите от партидата на починалия си близък. Изморихме се да обясняваме, че след прехвърляне на парите от УПФ в НОИ или Сребърен фонд, наследниците губят право да получат тези пари. Не разбираме защо на нас ни се налага да правим това. Считам, че НОИ и тези, които съветват хората да се прехвърлят, трябва да не им спестяват тази информация. Установяваме също, че е доста масова заблудата за това, че след прехвърляне от УПФ в НОИ, партидата на човек се запазва. Много хора си мислят даже, че по правило и в НОИ има лични партиди, докато човек се осигурява, аналогично на партидите им в УПФ, което също не е вярно. Всичко това показва огромен дефицит на информация как действа солидарният пенсионен фонд, управляван от НОИ. Често дружествата сме били упреквани за това, че не правим достатъчно информационни кампании за дейността на втория стълб, но считам, че много по-належащо е да се правят информационни кампании за това как действа първият стълб, включително какво точно се случва с парите, които някои хора прехвърлят от втория в първия стълб.
- Преодоляха ли напълно пенсионните фондове кризата в следствие на пандемията и спада на доходността през март миналата година?
- Още към края на миналата година, пенсионните фондове преодоляха кризата от пандемията и пролетния спад на доходността. Актуално, доходността от началото на тази година до момента е положителна и се движи средно около 4% за този период, като в някои от фондовете тя надвишава 5%. Засега, при видовете ограничения, които имаме по закон в областта на инвестициите, това е сравнително добро постижение, особено на фона на все още ниските и даже отрицателни лихвени нива. Надявам се да можем да запазим досегашните резултати до края на годината, но, естествено, не бих могла да гарантирам, защото всеки ден доходността се променя и е трудно да се прогнозира какво ще се случи до декември.
- В момента сме свидетели обаче на инфлационни процеси. Как се очаква това да повлияе на реалната доходност, реализирана от фондовете?
- Засега бием инфлацията, което означава, че реалната доходност е положителна. За периода от януари до август от НСИ отчетоха 3,1% инфлация, а видно от актуалните данни за доходността на пенсионните фондове през същия период, тя е над 4%, като в някои фондове е и над 5%. Резултатите очевидно засега са добри, но отново ще напомня, че би било грешка да се правят изводи на база на толкова кратък период. Пенсионното осигуряване е дългосрочен процес и това, което има значение за всеки човек, е колко е доходността за целия му период на осигуряване, а не само за дадена година. Нормално е да има някоя година с по-висока доходност, друга с по-ниска, даже може да е отрицателна. Това, което е важно, е колко е доходността общо за всички години на осигуряване и то на всеки човек отделно.
ВИЗИТКА: * Даниела Петкова е председател на УС на ПОК "Доверие" и член на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. * Започва работа в компанията още при създаването й през 1994 г. От 2000 до 2012 г. е неин изпълнителен директор. * Даниела Петкова е първият мениджър от небанкова финансова институция, отличен с приз „Буров" за финансово управление. * Тя е носител и на наградата за цялостен принос в осигуряването на фондация "Проф. Велеслав Гаврийски

За хиляди пенсионери прехвърлянето на втората пенсия в НОИ не е изгодно

Пенсионерите с минимална пенсия не са засегнати от намалението на техния индивидуален коефициент, твърдят от БАДДПО
Септември месец стартира с ключова промяна на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО). С нея се променя механизмът за определяне на намалението на осигурителния доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент при определяне на размера на трудовите пенсии на лицата, родени след 31 декември 1959 г. и осигурявани в универсален пенсионен фонд (УПФ).
За да внесе повече яснота по темата Dir.bg се обърна към Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).
- Какво означава за хората "редукция на пенсията"? И какво ще е различно след влизането в сила на промените?
- Редукцията представлява намаление на индивидуалния коефициент, използван при изчисляване на пенсията от ДОО за лицата, които са осигурявани и в допълнителен универсален фонд /УПФ/.
Целта на този механизъм е да се отчете намалената вноска за тези лица във фонд Пенсии на ДОО, за сметка на вноската, която те и техните работодатели са правили в УПФ.
Освен от вноските, които лицата и техните работодатели правят във фонд Пенсии на ДОО, размерът на държавните пенсии зависи до голяма степен от директни субсидии от държавния бюджет, които не се отчитат при калкулациите. Затова, вноските за фонд Пенсии на ДОО нямат такова директно отношение за размера на държавните пенсия, както това е в УПФ. Това беше причина за несправедливо изчисление на редукцията. След направените промени, тази несправедливост е намалена наполовина, и вместо редукция от около 20% - 22%, сега тя е 9% - 10 на сто.
БАДДПО и работодателските организации настояват да се направят и оставащите промени в КСО с цел елиминиране напълно на тази несправедливост, като при определяне на вноската за фонд Пенсии на ДОО се вземат под внимание всички субсидии от държавния бюджет, без оглед на това какво е тяхното формално наименование в закона.
- Гарантират ли промените по-висок размер на изплащаните от осигурителния институт пенсии за осигурените във втория пенсионен стълб?
- Да, променената методика за намаляване на индивидуалния коефициент безспорно ще доведе до по-високи размери на пенсиите, отпускани от ДОО, на хората, които са осигурени и във втория стълб.
Намалението на тяхната "държавна" пенсия ще бъде приблизително два пъти по-малко, а в същото време, те ще получат доход и от своя универсален пенсионен фонд.
В същото време, трябва да имаме предвид, че хората на които ДОО отпуска минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (а по данни на НОИ това са приблизително половината от новоотпуснатите пенсии) на практика не са засегнати от намалението на техния индивидуален коефициент (защото минималната пенсия не може да бъде редуцирана).
Въпреки, че хората, получаващи минимална пенсия от ДОО обичайно нямат впечатляващи натрупвания и в универсалните си пенсионни фондове, прехвърлянето им в Сребърния фонд би било 100% загуба за тях. Подобно прехвърляне няма да увеличи тяхната държавна пенсия, но ще ги лиши от възможността да получат средствата си от УПФ.
- Тези промени само за бъдещите пенсионери ли важат или и вече пенсионираните хора могат да се възползват от тях?
- За всички лица с отпуснати пенсии от фонд Пенсии на ДОО до 1 септември 2021 г., които не са се отказали от участието си в универсален пенсионен фонд, НОИ е приложил по-високата редукция. Тези пенсионери имат право да получат преизчисление на отпуснатите пенсии с по-благоприятния коефициент.
И ако доскоро законът изискваше, за подобно преизчисляване всеки пенсионер да подава заявление, с промените, които гласува последното Народно събрание се гарантира служебно преизчисление на всички пенсии с намален индивидуален коефициент.
- Тъй като през септември предстои да се пенсионират първите жени, които ще получат пенсии от частните фондове, бихте ли коментирали колко средно по партидите си са натрупали те и какъв е за момента предпочитания от трите варианта метод за изплащането им?
- Макар да е строго индивидуално за всеки един осигурен, средните натрупвания по партидите на лицата, които са били редовно осигурявани, са в диапазона от около 10 000 лв. до над 26 000 лева. Това са и хората, които съгласно изискванията на КСО ще получат право на пожизнени пенсии от УПФ.
Има разбира се и пенсионери с недостатъчно натрупвания за пожизнена пенсия, но обичайно те или нямат и достатъчно стаж за да получат пенсия от ДОО или получават минимална пенсия. Независимо от това обаче, те ще могат да получат еднократно или разсрочено средствата си от УПФ, ако не се прехвърлят към Сребърния фонд.
Повече информация можете да намерите тук
Източник: " dir.bg "

НОИ няма да разкарва хората с намалена пенсия за преизчисление

Новият коефициент на редукция на основната пенсия ще бъде приложен служебно, решиха депутатите
16 Септ. 2021
С едно от последните си решения депутатите от 46-ото Народно събрание направиха услуга на родените след 1959 г. българи, които се осигуряват за втора пенсия. По предложение на служебния кабинет парламентът задължи Националния осигурителен институт да направи служебно преизчислението с нов коефициент на редукция на вече отпуснатите основни пенсии в намален размер. Това стана със заключителни разпоредби в закона за актуализация на бюджет 2021, които изменят Кодекса за социално подпомагане. Промяната се случи благодарение на намесата на омбудсмана Диана Ковачева, която настоя НОИ да улесни хората.
Казусът е свързан с едно от двете преизчисления, които са в общественото внимание в момента. За разлика от голямото преизчисление на всички пенсии от 25 декември, това засяга само около 172 000 пенсионери, които се осигуряват за втора пенсия, но вече получават държавна пенсия в намален размер. За тях и за всички, които тепърва ще се пенсионират с две пенсии, от 1 септември влезе в сила нов, по-справедлив коефициент на редукция. Той трябва да падне от около 24% до този момент на 10%.
В предишния вариант на този текст, гласуван от мнозинството на ГЕРБ миналата година, хората трябваше сами да преценят дали искат преизчисление. От него обаче се очаква да спечелят много малка част от тези 172 000 пенсионери, тъй като повечето получават инвалидни пенсии в минимален размер. Според данни на НОИ при около 15 000 пенсионери разликата ще е по-чувствителна, тъй като те получават пенсия за осигурителен стаж и възраст. След като новият коефициент на редукция влезе в сила, пенсионните дружества посъветваха тези 15 000 пенсионери бързо да поискат преизчисление от НОИ, за да получат по-скоро по-високите си пенсии. Иначе срокът за преизчислението е 30 септември 2022 г.
Според омбудсмана Диана Ковачева старата разпоредба на закона създаваше опасност много хора да се разкарват напразно до НОИ и да рискуват здравето си, да се получат струпвания още в първите дни или пък хората да отложат по-високата си пенсия заради пандемията и така незаслужено да търпят негативи. Затова тя препоръча на управителя на НОИ Ивайло Иванов да се направи служебно преизчисление.
Промяната не успя да се класира за мъчителното приемане на актуализацията на пенсионния бюджет, която благодарение на номерата на ГЕРБ, ДПС и БСП се проточи три дни, но намери място в големия бюджет, като от името на служебното правителство я припозна Деляна Пешева от ИТН.
 ИНВАЛИДНИ ПЕНСИИ
Още една промяна не можа да пробие популизма при гласуването на пенсиите, но поне намери място в актуализацията на големия бюджет. При дебатите за бюджета на държавното обществено осигуряване Мая Манолова не успя да се пребори с колегите си за увеличение на социалната пенсия за инвалидност. Става дума за мизерна сума пари до края на годината - от порядъка на 4 млн. лв. Това са пенсиите на хората с най-тежки увреждания, които никога не са можели да работят. До 18-ата си година тези българи получават 930 лв. месечно, след което подкрепата им пада на мизерните 178 лв. социална инвалидна пенсия, без по някакъв начин състоянието им да се е подобрило.
Тези пенсии са обвързани със социалната пенсия за старост - за хората с над 90% увреждане размерът е 120% от социалната пенсия, а за тези със 71 до 90% увреждане е 110%. Сега тези проценти малко се завишават - съответно на 135 и 125 на сто. Така от 1 октомври хората с над 90% увреждане ще получават 200.76 лв. (при 178.45 лв. сега), а тези със 71-90% - 185.89 лв. (при 163.58 лв. сега).
От Нова година тези пенсии трябва да се увеличат още - на 25 декември социалната пенсия за старост трябва да стане 170 лв. Така хората с над 90% ще получават 229.50 лв., а тези със 71-90% - 212.50 лв.
Повече информация можете да намерите тук
Източник: " sega.bg "

Актуализират старите пенсии автоматично

Пенсиите на хора, които са оставили парите си в универсален пенсионен фонд, ще бъдат увеличени служебно.
Намаляват ги с 10%, вместо с 20 на сто
Няма да подават заявление
Отпуснатите вече пенсии на хора, които са запазили и парите си в универсалните пенсионни фондове (УПФ), ще бъдат увеличени служебно. Това реши бюджетната комисия на парламента с приемането на текстове от актуализацията на бюджета.
До необходимостта от тази промяна се стигна, защото от 1 септември държавните пенсии на хора, които са осигурени и в УПФ, се намаляват с около 10%, при положение, че до 31 август се намаляваха с близо 20%.
Много хора вече получават държавна пенсия, намалена с 20%, като например военни и хора с увреждания.
Досега законът изискваше те да подадат заявления, за да получат по-висока пенсия, намалена само с 10%. Ако новите текстове в Кодекса за социално осигуряване бъдат подкрепени и в пленарната зала на парламента, намалените с 20% пенсии ще бъдат увеличени служебно от 1 септември 2021 г. без да се налага хората да подават заявления.
Повече информация можете да намерите тук
Източник: " trud.bg "

ВАЖНО! Както БАДДПО спешно информира и насърчи осигурените лица спешно да подават заявления за преизчисление, днес и Омбудсманът на Република България г-жа Диана Ковачева поиска НОИ спешно да започне да преизчислява пенсиите по служебен път!

Омбудсманът иска преизчисляване на пенсиите на 172 226 души
Ковачева се опасява от струпване на възрастни хора пред гишетата на НОИ

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до управителя на Националния осигурителен институт Ивайло Иванов, в която настоява за служебно преизчисляване на индивидуалния коефициент на пенсиите при 172 226 души в разгара на четвъртата COVID вълна или да се премине към премахване на крайния срок за това - 30 септември 2022 г.

Повод за препоръката на обществения защитник са десетките сигнали и въпроси на граждани, които се интересуват от влезлите на 1 септември т.г. нови промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО). С тях се изменя механизмът за определяне на намалението на осигурителния доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент при определяне на размера на трудовите пенсии на лицата, родени след 31 декември 1959 г. и осигурявани в универсален пенсионен фонд (УПФ).

„Гражданите одобряват възможността за постигането на по-малко по размер намаление на индивидуалния коефициент, тъй като така реално ще получат по-висок размер на пенсиите, отпускани от държавното обществено осигуряване (ДОО)“, пише Диана Ковачева.

Тя допълва, че посочените промени могат да се прилагат при изчисляването на размера на всички лични и наследствени пенсии, свързани с трудова дейност, които се отпускат с начална дата след 31 август 2021 г., както и на пенсии с по-ранна начална дата, ако производството по отпускането им не е приключило към момента на влизане в сила на новите текстове и все още не е определен действителният им размер.

По данни на НОИ, от тази възможност може да пожелаят да се възползват 172 226 лица, на които към момента осигурителният институт изплаща такива пенсии. Като близо 70% от пенсионерите, попадащи в кръга на хората, които ще имат правото да поискат преизчисляване, са лица с пенсии за инвалидност заради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест.

„От посочената от НОИ информация става ясно още, че когато на лицето се изплаща пенсия, приравнена на минимално гарантирания от държавата размер за съответния вид пенсия, но действителният ѝ размер е по-нисък от този минимален размер, преизчисляването може да няма очаквания от хората ефект. Възможността за повишаване е свързан с персоналния характер на пенсиите и не дава яснота кои от лицата, получаващите и в момента пенсии от държавното обществено осигуряване, могат да очакват положителен резултат. Тези обстоятелства създават риск много голям брой от потенциално правоимащите пенсионери да пожелаят да се възползват от възможността да поискат преизчисляване на пенсията си, включително когато не са убедени, че пенсията им ще бъде повишена след преизчисляването“, допълва Диана Ковачева.

Тя акцентира, че макар крайният срок за подаване на заявления за преизчисляване на пенсиите да е 30 септември 2022 година, има реална опасност голяма част от пенсионерите да се насочат още в първите дни и седмици към възможността да поискат преизчисляване. Защото при забавяне подаване на искането тези хора в съответните месеци на отлагане ще получават по-малкия размер пенсия.

Омбудсманът предупреждава, че не е за пренебрегване и опасността възрастни самотно живеещи или трудноподвижни хора да се насочат към офисите на НОИ, без реално да са правоимащи лица за такова преизчисление.

„Като омбудсман и защитник на правата на гражданите смятам, че не бива да се допуска ситуация, в която възрастните хора, включително такива, с влошено здравословно състояние, самотно живеещи или трудноподвижни, да бъдат поставяни пред избор да застрашат още повече здравето си, отивайки до офисите на НОИ, в момент на увеличаващите се случай на COVID-19 и в разгара на четвъртата вълна на епидемията, за да подадат своите документи за преизчисляване на пенсията. Не бива да се допуска също така правоимащи пенсионери да търпят негативите от това, че са отложили подаването на документите си, за времето след отминаване на очакваната четвърта вълна от COVID-19“, аргументира тезата си Ковачева.

С цел предотвратяване струпването на хора пред офисите на НОИ, тя препоръчва, да бъде обмислена възможност за служебно преизчисляване на пенсиите на всички правоимащи лица.

„Този подход ще предотврати социалното напрежение при евентуално струпване на множество хора, в нарушение на противоепидемичните мерки. В случай, че не се възприеме възможността за служебно преизчисляване на пенсиите на имащите такова право лица, настоявам да бъде премахнат срока 30 септември 2022 г., до който лицата да могат да се възползват от това си право“, пише в заключение омбудсманът.
Повече информация можете да намерите тук
Източник: " clubz.bg "

Омбудсманът поиска от НОИ служебно преизчисляване на индивидуалния коефициент на пенсиите

Омбудсманът поиска от НОИ служебно преизчисляване на индивидуалния коефициент на пенсиите

6 септември 2021 г.

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до управителя на Националния осигурителен институт Ивайло Иванов, в която настоя за служебно преизчисляване на индивидуалния коефициент на пенсиите при 172 226 души в разгара на четвъртата COVID вълна или да се премине към премахване на крайния срок за това - 30 септември 2022 г.

Повод за препоръката на обществения защитник са десетките сигнали и въпроси на граждани, които се интересуват от влезлите на 1 септември т.г. нови промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО). С тях се изменя механизмът за определяне на намалението на осигурителния доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент при определяне на размера на трудовите пенсии на лицата, родени след 31 декември 1959 г. и осигурявани в универсален пенсионен фонд (УПФ).

„Гражданите одобряват възможността за постигането на по-малко по размер намаление на индивидуалния коефициент, тъй като така реално ще получат по-висок размер на пенсиите, отпускани от държавното обществено осигуряване (ДОО)“, пише Диана Ковачева.

Тя допълва, че посочените промени могат да се прилагат при изчисляването на размера на всички лични и наследствени пенсии, свързани с трудова дейност, които се отпускат с начална дата след 31 август 2021 г., както и на пенсии с по-ранна начална дата, ако производството по отпускането им не е приключило към момента на влизане в сила на новите текстове и все още не е определен действителният им размер.

По данни на НОИ, от тази възможност може да пожелаят да се възползват 172 226 лица, на които към момента осигурителният институт изплаща такива пенсии. Като близо 70% от пенсионерите, попадащи в кръга на хората, които ще имат правото да поискат преизчисляване, са лица с пенсии за инвалидност заради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест.

„От посочената от НОИ информация става ясно още, че когато на лицето се изплаща пенсия, приравнена на минимално гарантирания от държавата размер за съответния вид пенсия, но действителният й размер е по-нисък от този минимален размер, преизчисляването може да няма очаквания от хората ефект. Възможността за повишаване е свързан с персоналния характер на пенсиите и не дава яснота кои от лицата, получаващите и в момента пенсии от държавното обществено осигуряване, могат да очакват положителен резултат. Тези обстоятелства създават риск много голям брой от потенциално правоимащите пенсионери да пожелаят да се възползват от възможността да поискат преизчисляване на пенсията си, включително когато не са убедени, че пенсията им ще бъде повишена след преизчисляването“,  допълва доц. Диана Ковачева.

Тя акцентира, че макар крайният срок за подаване на заявления за преизчисляване на пенсиите да е 30 септември 2022 година, има реална опасност голяма част от пенсионерите да се насочат още в първите дни и седмици към възможността да поискат преизчисляване. Защото при забавяне подаване на искането тези хора в съответните месеци на отлагане ще получават по-малкия размер пенсия.

Омбудсманът предупреждава, че не е за пренебрегване и опасността възрастни самотно живеещи или трудноподвижни хора да се насочат към офисите на НОИ, без реално да са превзимащи лица за такова преизчисление.

„Като омбудсман и защитник на правата на гражданите смятам, че не бива да се допуска ситуация, в която възрастните хора, включително такива, с влошено здравословно състояние, самотно живеещи или трудноподвижни, да бъдат поставяни пред избор да застрашат още повече здравето си, отивайки до офисите на НОИ, в момент на увеличаващите се случай на COVID-19 и в разгара на четвъртата вълна на епидемията, за да подадат своите документи за преизчисляване на пенсията. Не бива да се допуска също така правоимащи пенсионери да търпят негативите от това, че са отложили подаването на документите си, за времето след отминаване на очакваната четвърта вълна от COVID-19“, аргументира тезата си Ковачева.  

С цел предотвратяване струпването на хора пред офисите на НОИ, тя препоръчва, да бъде обмислена възможност за служебно преизчисляване на пенсиите на всички правоимащи лица.

„Този подход ще предотврати социалното напрежение при евентуално струпване на множество хора, в нарушение на противоепидемичните мерки. В случай, че не се възприеме възможността за служебно преизчисляване на пенсиите на имащите такова право лица, настоявам да бъде премахнат срока 30 септември 2022 г., до който лицата да могат да се възползват от това си право“, пише в заключение омбудсманът. Препоръката тук

Повече информация можете да намерите тук
Източник: " ombudsman.bg "

БАДДПО силно насърчава пенсионирали се лица с партиди в частните фондове веднага да подадат заявления за преизчисляване на пенсиите

Около 15 000 души веднага трябва да подадат заявление в НОИ за преизчисляване и увеличение на пенсиите по новата методика, за да не бъдат ощетени. Причината е, че от 1 септември редукцията, или така нареченото намаление на държавната пенсия, вече е наполовина.
Преизчислението и увеличението се отнася за хора, които в последните няколко години са се пенсионирали и получават вече държавна пенсия, но са предпочели да си оставят парите в универсалните пенсионни фондове вместо да ги прехвърлят в НОИ, посочва Даниела Петкова, председател на УС на ПОК "Доверие", пред БНР.
Важно е всеки да подаде заявление за преизчисление, защото от НОИ не оповестяват кои са точно пенсионерите, които могат да се възползват от увеличението, а само дават тяхната бройка. Освен това от ведомството няма да актуализират автоматично пенсиите, което може несправедливо да ощети хиляди души.
"Всеки един от тези 15 000 души е заинтересован веднага да си подаде документите, защото забавянето означава месеци, в които ще получава по-малка пенсия“, посочва Петкова.
По думите й промените ще гарантират по-висок размер на изплащаните от НОИ пенсии за осигурените и във втория пенсионен стълб. Така всеки, който отговаря на условията да получи трудова пенсия, натрупал е необходимите стаж и възраст и от днес насетне подаде заявление за пенсия в НОИ, ще се възползва от новата методика, когато е запазил и средствата си, трупани в частен фонд.
Неговата държавна пенсия ще бъде намалена с около 10 на сто, а не с 20, както се случваше до момента.
 
 
Заявлението - обр. УП-29 - Заявление за преизчисляване на пенсия по реда на § 7д от ПЗР на КСО - можете да изтеглите от интернет страницата на Националния осигурителен институт  тук или от приложения електронен документ.
Повече информация можете да намерите тук


Пенсионните дружества стартират успешно фазата на изплащане от днес 01.09.2021 г.

Пенсионните дружества стартират  успешно фазата на изплащане от днес 01.09.2021 г.
От днес  всички пенсионноосигурителни дружества, членове на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване,  имат пълна готовност и започват изплащането на втори пенсии от натрупаните партиди за навършилите общата възраст за пенсия осигурени лица, родени след 01.01.1960 г.
Съгласно последните промени в КСО, осигурените лица, достигнали съответната изискуема възраст имат няколко възможности за плащане, включително да  избират между три вида пожизнени пенсии.
Препоръчително е всеки да получи съответната достоверна и изчерпателна  информация от пенсионната компания, в която се осигурява, за своите осигурителни права. По този начин осигурените лица най-лесно ще имат възможност да се ориентират в точното си решение кой от трите вида пенсионни  продукта да изберат, да сключат договор и да започнат да получават пенсионни плащания съобразно избрания вариант.
Контакти с пенсионните дружества можете да намерите на електронните сайтове на членовете на БАДДПО.
Повече информация можете да намерите тук


ВАЖНА информация за осигурените лица, родени след 31.12.1959 г., клиенти на ДЗПО преди началото на изплащане на първите пенсии от универсалните пенсионни фондове от 01.09.2021 г.

Влиза в сила новият механизъм за редукцията на индивидуалния коефициент при пенсиониране
Понеделник, 23 Август 2021 10:42 | Печат | Посещения: 458
pension 1От 1 септември 2021 г. влизат в сила разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които се променя механизмът за определяне на намалението на осигурителния доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент при определяне на размера на трудовите пенсии на лицата, родени след 31 декември 1959 г. и осигурявани в универсален пенсионен фонд (УПФ).

С тях се цели постигането на по-малко по размер намаление на индивидуалния коефициент и съответно – по-висок размер на пенсията, отпускана от държавното обществено осигуряване (ДОО).

Посочените промени ще се прилагат при изчисляването на размера на всички лични и наследствени пенсии, свързани с трудова дейност, които се отпускат с начална дата след 31 август 2021 г., както и на пенсии с по-ранна начална дата, ако производството по отпускането им не е приключило към момента на влизане в сила на новите текстове и все още не е определен действителният им размер.

Новите положения ще се прилагат при изчисляването на индивидуалния коефициент както по разпоредбите, приложими за пенсии с начална дата преди 2019 г. (старата методика), така и по текстовете, приложими за пенсии, отпуснати след това (новата методика).

Изрична разпоредба е предвидена за трудовите пенсии с определен действителен размер с намален индивидуален коефициент, които са отпуснати с начална дата преди началото на септември 2021 г. В момента Националният осигурителен институт (НОИ) изплаща общо 172 226 такива пенсии.

Всеки пенсионер с такава пенсия ще може да подаде заявление с искане за преизчисляването ѝ с индивидуален коефициент, намален съгласно новите разпоредби, ако това е по-благоприятно за него. Заявлението може да се подава лично или с нотариално заверено пълномощно в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията, не по-късно от 30 септември 2022 г. Във връзка с тази възможност за преизчисляване на отпуснатата трудова пенсия въз основа на заявление от пенсионера, следва да се има предвид, че когато на лицето се изплаща пенсия, приравнена на минимално гарантирания от държавата размер за съответния вид пенсия, но действителният ѝ размер е по-нисък от този минимален, преизчисляването може да няма очаквания ефект: когато преизчисленият размер остане отново под гарантирания минимален размер, той ще продължи да се изплаща без промяна, а ако преизчисленият размер надхвърли с малко изплащания до преизчисляването минимален размер, увеличението на изплащаната пенсия ще е ниско. Тези случаи ще са повече при пенсиите за инвалидност, като се има предвид, че 105 549 или почти 70 на сто от изплащаните 151 246 пенсии за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест с намален коефициент, са в минимален размер. При пенсиите за осигурителен стаж и възраст с намаление на индивидуалния коефициент, които са 15 134, изплащаните в минимален размер пенсии са 1 503 или малко под 10 на сто, поради което ефектът от преизчисляването при тях ще е по-осезаем.

При преизчисляването не може да се променя методиката, по която първоначално е изчислен индивидуалният коефициент (по старата или по новата методика), а само начинът за определяне на намалението на осигурителния доход на заявителя, от който се изчислява коефициентът.

Трябва да се има предвид, че ефектът от преизчисляването на отпуснатата пенсия е строго индивидуален и както изчисляването, така и намалението на индивидуалния коефициент зависи пряко от осигурителната история на лицето и конкретните периоди на осигуряването. Намалението на коефициента отразява обстоятелството, че лицата, родени след 1959 г., се осигуряват за държавна пенсия с по-нисък размер на осигурителната вноска за риска „старост“, тъй като част от нея постъпва в УПФ с цел получаване на втора допълнителна пенсия.
Повече информация можете да намерите тук
Източник: "НОИ "


Страници:

1начало