Други документи

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 21.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата,неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Издадена от Комисията за финансов надзор и Национална агенция за приходите обн., ДВ, бр. 22 от 14.03.2006 г., изм. ДВ бр.46 от 19.06.2009г.

Можете да свалите документа от тук


Изисквания към формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по чл. 123, ал. 1, т. 5 от КСО

Утвърдени на основание чл.123, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване с решение № 1621–ПОД / 20.12.2008 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

Можете да свалите документа от тук


Методика за начина на корекции на допуснати грешки при определяне на нетната стойност на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване

Утвърдена с решение No 495-ПОД/19.07.2006г. на заместник - председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор"

Можете да свалите документа от тук


Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в ПОД - членове на БАДДПО

Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма са приети на заседание на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ с протокол № 1 от 06.03.2012 г. и  утвърдени със заповед № 3-718 от 23.04.2012 г. на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.

Можете да свалите документа от тук


Критерии за съгласуване на избора на одиторските дружества

Критерии за съгласуване на избора на одиторските дружества, които извършват одит на застраховател, презастраховател, застрахователен холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, пенсионноосигурително дружество и на управляваните от него пенсионни фондове със седалище в Република България

Приети от Комисията за финансов надзор с Решение по протокол № 27 от 07.04.2017 г.

Можете да свалите документа от тук
начало