Други документи

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 21.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата,неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Издадена от Комисията за финансов надзор и Национална агенция за приходите обн., ДВ, бр. 22 от 14.03.2006 г., изм. ДВ бр.46 от 19.06.2009г.

Можете да свалите документа от тук


ИЗИСКВАНИЯ към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социално осигуряване

Утвърдени с решение № 1136-ПОД/ 29.08.2008 г. и са изменени с решения № 1194-ПОД/17.09.2008 г., № 278/20.03.2009г., №191-ПОД/26.03.2010г., №627-ПОД/11.10.2011г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

Можете да свалите документа от тук


Изисквания за създаване и поддръжка на информационна система на пенсионноосигурително дружество

Утвърдени с решение № 568-ПОД от 30.12.2003 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор"

Можете да свалите документа от тук


Изисквания към формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по чл.123, ал.1, т.5 от Кодекса за социално осигуряване; Приложения

Утвърдени на основание чл.123, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване с решение №1616-ПОД/18.12.2007г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор". С решението се отменя решение № 1226-ПОД/29.12.2006 г.

Можете да свалите документа от тук
Можете да свалите документа от тук


Биометрични таблици за смъртност

Утвърдени на основание чл.6, ал.3 от НАРЕДБА № 19 от 8.12.2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, с решение № 1617-ПОД/18.12.2007 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

Можете да свалите документа от тук


Методика за начина на корекции на допуснати грешки при определяне на нетната стойност на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване

Утвърдена с решение No 495-ПОД/19.07.2006г. на заместник - председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор"

Можете да свалите документа от тук


Указания за прилагане на чл.7, ал.1 и 2 от Наредба 9 на КФН от 19.11.2003г. за реда и начина на оценка на активите и пасивите на фондовете за ДПО и ПОД, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял

Приети с решение по протокол No 1 от 05.01.2007г. на заседание на Комисията за финансов надзор

Можете да свалите документа от тук


Практика по прилагане на чл.121ж от Кодекса за социално осигуряване

Приета с решение по протокол No 10 от 20.02.2007г. на заседание на Комисията за финансов надзор

Можете да свалите документа от тук


Практика по прилагане на чл.178, ал.1-4, 6-9 и 11 и чл.251, ал.1, 4-7 от Кодекса за социално осигуряване

Приета с решение по протокол No 33 от 11.07.2007 на заседание на Комисията за финансов надзор

Можете да свалите документа от тук


Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в ПОД - членове на БАДДПО

Приети от Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/, протокол № 4 от 28.05.2007 г. и утвърдени със заповед РД-20-233/28.06.2007г. на директора на Агенцията за финансово разузнаване при Министерство на финансите.

Можете да свалите документа от тук


Указания по прилагането на чл.6, ал.5, чл.7, ал.2 и чл. 9 от Наредба № 34 от 4.10.2006 г.

Приети от Комисията за финансов надзор с решение по протокол № 37 от 08.08.2007 г.

Можете да свалите документа от тук


Минимално съдържание на инвестиционната политика за принципите на управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

Прието с решение №619 – ПОД / 18.06.2008 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”.

Можете да свалите документа от тук


Практика по прилагане на чл. 176, ал.1, т.7 във връзка с т.2 от КСО

Практиката е приета от Комисията за финансов надзор с решение по протокол № 43 от 02.10.2008 г.

Можете да свалите документа от тук


Указания относно тълкуването и прилагането на чл.340, ал.3 и 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Приети с решение по протокол № 17 от 10.03.2010 г. на заседание на Комисията за финансов надзор.

Можете да свалите документа от тук
начало