Новини за дейността

Комисията за финансов надзор прие Указания за прилагане на чл.7, ал.1 и 2 от Наредба № 9 от 19.11.2003г.
05.01.2007

Указания за прилагане на чл.7, ал.1 и 2 от Наредба № 9 на КФН от 19.11.2003г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионно-осигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.

При прилагането на чл. 7, ал. 1 от наредбата пенсионноосигурителните дружества следва да извършват последваща оценка на облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, по среднопретеглената нетна цена на сключените с тях сделки за предходния работен ден, обявена в борсовия бюлетин, към която добавят дължимия лихвен купон към датата на извършване на оценката.
При прилагането на чл. 7, ал. 2 от наредбата пенсионноосигурителните дружества следва да извършват последваща оценка на облигациите по най-високата нетна цена "купува" от поръчките за ценни книжа от съответната емисия, които са активни към края на търговската сесия на фондовата борса за предходния работен ден, към която добавят дължимия лихвен купон към датата на извършване на оценката.
С оглед еднозначното тълкуване на израза „дължимия лихвен купон към датата наизвършване на оценката”, пенсионноосигурителните дружества добавят към обявената в борсовия бюлетин среднопретеглена нетна цена или най-висока нетна цена "купува" на облигациите, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, лихвата, натрупана до деня на извършване на оценката. Последният ден, за който следва да бъде добавена натрупаната лихва е предходният работен ден на деня, в който се извършва оценката.
Източник при определяне на размера на натрупаната лихва е съответният борсов бюлетин.

Указанието е прието с решение по протокол № 1 от 05.01.2007 г. на заседание на Комисията за финансов надзор.

« назад

начало