Новини за дейността

Комисията за финансов надзор утвърди технически лихвен процент в размер на 3 (три) на сто.
04.01.2007

С решение № 1227 – ПОД / 29.12.2006 г. заместник председателя на Комисията за финансов надзор ръководещ управление “осигурителен надзор” на основание на чл.6, ал.3 от Наредба № 19 от 08.12.2004г. и на основание на чл.17, ал.1, т.5 от Закона за Комисията за финансов надзор утвърди технически лихвен процент в размер на 3 (три) на сто, който да се прилага от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2006г.

« назад

начало