Новини за дейността

Внесено е писмо на БАДДПО до управителя на НОИ относно предложение за сключване на договор между НОИ и БАДДПО
10.09.2015

На 10.09.2015 г. Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ внесе писмо до г-н Бисер Петков - управител на Националния осигурителен институт /НОИ/ относно проект на договор за уреждане взаимоотношенията между НОИ и пенсионноосигурителните дружества /ПОД/ във връзка с прехвърлянето на средствата на лицата по §51, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИДКСО), обн. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 15.08.2015 г.

Изтегли: Pismo_ BADDPO_NOI_dogovor_10 09 2015.pdf


« назад

начало