Новини за дейността

Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.12.2011 г. до 30.12.2013 г. на годишна база
24.01.2014

С решение № 75 - УПФ от 21.01.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 3.22 % (три цяло и двадесет и две стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.12.2011 г. до 30.12.2013г.

С решение № 76 - ППФ от 21.01.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 3.27 % (три цяло и двадесет и седем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 6.22 %, а за ППФ съответно е 6.27 %.

Изтегли: Dohodnost_30122011-30122013_0.xls


« назад

начало