Новини за дейността

Нови международни изследвания относно инвестициите на пенсионните фондове в инфраструктурни проекти
06.04.2010

Във връзка с поставената цел за идентифициране на мерки за намаляване на ефекта от финансовата криза върху пенсионните системи с индивидуални партиди, посредством сравнителен преглед на нормативните актове, които регламентират инвестициите на пенсионни фондове в инфраструктурни проекти, неотдавна FIAP пуликува две изследвания, изгoтвени от икономически анализатори на BBVA.

Едното изследване: Балансирани инвестиции на пенсионните фондове в инраструктурни проекти: Опитът на Латинска Америка има за цел да предостави подробен преглед на опита на пенсионните фондове в Латинска Америка с финансиране на инфраструктурни проекти, като основа за размисъл за потенциални подобрения, които биха довели до оптимизация на портфейлите на пенсионните фондове и стимулиране на инвестирането на пенсионните средства в развитието на страните.

Второто изследване: Прогнози за ефекта на пенсионните фондове върху инвестициите в инфраструктурни проекти и растежа в Латинска Америка си е поставило няколко цели. На първо място, да открои значението на инвестициите в инфраструктурни проекти за икономическия растеж. На второ място, да обърне внимание върху необходимостта от конкуретноспособен и прозрачен процес за реализация на тези инвестиции, чиято цел би следвало да бъде ефективност и постигане на адекватен баланс между частните и обществените пенсии. На трето място, да се идентифира потенциалът на пенсионните фондове като източник на финансов ресурс, който би могъл да се канализира към развитието на инфраструктурата. На последно място, да се определи ефектът, който насочването на тези средства би имало върху дългосрочните прогнози за растеж на страната.

« назад

начало