Новини за дейността

Надзорът публикува информационен бюлетин в полза на осигурените лица
16.11.2009

„Какво трябва да знам за допълнителното пенсионно осигуряване” е актуален информационен материал в полза на осигурените лица, който Комисията за финансов надзор публикува на своята интернет страница. В него ще се запознаете подробно с трите стълба на българската пенсионна система и ще получите информация за това как да започнете да се осигурявате задължително в универсален или професионален фонд или как да го направите по свое желание в доброволен пенсионен фонд или в доброволен фонд по професионални схеми. Тъй като допълнителното пенсионно осигуряване изпълнява изключително важна социална функция - осигуряването на допълнителен доход на старини на осигурените лица, законодателството предвижда преференциално данъчно третиране на този вид дейност. В този материал ще намерите информация за данъчните облекчения за осигурителните вноски, както и за данъчното облагане на осигурителните плащания на осигурените лица и пенсионерите.
За да бъде увеличен размерът на средствата, натрупани от вноски на осигурените лица, пенсионните дружества ги инвестират по подходящ начин. Законът изисква те да управляват средствата на пенсионните фондове с грижата на добър търговец при спазване на принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация, в интерес на осигурените лица. Материалът ще ни запознае с рискът, който поемаме при инвестирането на нашите средства и за това как можем да получим информация за инвестициите и доходността на пенсионния фонд, в който се осигуряваме. Тъй като осигуряването в универсален и професионален фонд е задължително, а държавата не предоставя гаранции за покриване на загуби при управлението на тези фондове, законодателят е предвидил специален механизъм за гарантиране на минималната доходност. За целта се създава резерв в пенсионния фонд, който се формира от превишението на постигнатата от фонда доходност над определен процент над средната, както и втори резерв в дружеството, който е в размер на едно на сто от активите на фонда. Резервът в пенсионното дружество се формира с негови собствени средства и служи за покриване на разликата до минималната доходност, когато резервът във фонда е изчерпан.
От публикацията ще научите още как да бихте могли да се прехвърлите от един в друг пенсионен фонд, колко често би могло да става това, можете ли да прехвърлите само част от средствата си и дължите ли такса за прехвърляне. От материала ще научите също така, че имате право да сигнализирате, когато правата ви, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване са нарушени. И не на последно място ще получите детайлна информация за това кога придобивате право на пенсия от всеки един вид фонд, как се изчислява тази пенсия и какво трябва да направите, за да ви бъде отпусната пенсия. В случай, че се осигурявате в добороволен пенсионен фонд или в доброволен фонд по професионални схеми бихте могли да се откажете от пенсията и да изтеглите парите по партидата си. Ще намерите също така и информация за всички такси и удръжки, които пенсионните дружества събират.

Изтегли: Broshura_DPO-FINAL.pdf


« назад

начало