Новини за дейността

Комисията за финансов надзор/КФН/ прие изменения и допълнения в Наредба № 9 за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество
27.03.2009

На 27 март 2009 г. КФН прие изменения и допълнения в Наредба № 9 за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.
Промените в наредбата произтичат от натрупания опит по нейното прилагане, от необходимостта от уеднаквяване с терминологията на Закона за пазарите на финансови инструменти и прецизиране на някои текстове.
Наредбата предвижда в случаите, когато до 12 ч. в деня на оценката не е обявена цена на обратно изкупуване на акции, съответно дялове, издадени от колективна инвестиционна схема, оценяването им да се извършва по последната обявена цена, като пенсионноосигурителното дружество уведомява заместник-председателя на КФН за това. Промяната цели уеднаквяване на оценката, която извършват пенсионноосигурителните дружества, за едни и същи акции или дялове на колективни инвестиционни схеми.
Друга промяна засяга последващата оценка на инвестиционен имот по справедлива стойност, която ще се извършва към последния работен ден на всяко тримесечие от независим оценител с правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, съгласно Закона за независимите оценители. Съгласно досега действащите разпоредби тази оценка се осъществяваше само два пъти годишно. Промяната цели да се даде възможност на пенсионноосигурителните дружества да реагират по-гъвкаво и адекватно на промените в цените на пазара на недвижимите имоти.
Приетите изменения влизат в сила 1 юли 2009 г.

« назад

начало