Новини за дейността

Приети са изменения в Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества съгласно Кодекса за социално осигуряване /КСО/
23.03.2009

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", прие решение № 278- ПОД, с което измени Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (Изискванията).
Настъпилите обективни обстоятелства, свързани с трайно понижаване на доходността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и реализиране на отрицателна доходност за 2008 г. наложи преосмисляне на показателите за определяне и публично оповестяване на постигнатите инвестиционни резултати при управлението на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и по-конкретно на възможността за използване на коефициента на Шарп. В периоди, когато постигнатата доходност при управлението на активите е по-ниска от определената безрискова норма, стойностите на коефициента на Шарп са отрицателни. Ако два фонда са постигнали еднаква доходност, по-ниска от безрисковата, за фонда който има по-високо стандартно отклонение (т.е. по-висок риск), се получава по-висока стойност на коефициента на Шарп. В тези случаи използването на коефициента на Шарп се третира нееднозначно в специализираната литература и в инвестиционните среди и използването му може да бъде заблуждаващо за осигурените лица.
Предвид на това и съгласно приетите промените в Изискванията, коефициентът на Шарп ще се оповестява публично, само ако постигнатата номинална доходност при управлението на съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване е по-висока от безрисковата доходност за периода, за който се обявяват инвестиционните резултати.

« назад

начало