Новини за дейността

На 29 август 2008г. Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, утвърди нови „Изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества
01.09.2008

Изискванията ще влязат в сила от 01.10.2008 г. като от същата дата се отменят сега действащите Изисквания.
Нов момент в Изискванията е, че подробно се регламентират принципите и показателите, които пенсионноосигурителните дружества трябва да съблюдават при определяне и оповестяване на постигнатите инвестиционни резултати при управлението на активите на пенсионните фондове. При оповестяване на инвестиционните резултати пенсионноосигурителните дружества са длъжни наред с показателите за постигнатата доходност от управлението на активите на съответния пенсионен фонд  да предоставят информация и   за равнището на инвестиционния риск (стандартно отклонение на доходността и коефициент на Шарп).

Вижте пълният текст на Изискванията тук.

« назад

начало