Закони

КОДЕКС за социално осигуряване (КСО) - 2021 г.

Последни промени: изм. ДВ бр. 21 от 12.03.2021 г.

Можете да свалите документа от тукЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Обн., ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., доп., бр. 107 от 18.12.2020
г., в сила от 1.01.2021 г

Можете да свалите документа от тукЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В сила от 01.01.2007 г.

изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г.

Можете да свалите документа от тукЗАКОН за корпоративното подоходно облагане - в сила от 01.01.2007 г.

изм. и доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2021г., изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г

Можете да свалите документа от тукНАРЕДБА № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните

изм. и доп.,ДВ бр. 54
от 29.06.2021 г., в сила от 01.07.2021 г.

Можете да свалите документа от тукНАРЕДБА No 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управлени

изм. и доп., ДВ бр. 52 от 22.06.2021 г. 

Можете да свалите документа от тукНАРЕДБА No 31 от 02.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правосп

изм., ДВ бр. 48 от 08.06.2021 г.

Можете да свалите документа от тукНаредба No 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задъл

изм., ДВ бр. 54 от 29.06.2021 г., в сила от 01.07.2021 г

Можете да свалите документа от тукНАРЕДБА No 68 от10.06.2021 г. за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на бр

Обн. -ДВ, бр. 52 от 22.06.2021 г.

Можете да свалите документа от тукНАРЕДБА No 69 от 15.06.2021 г. за техническите лихвени проценти по чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т.

Обн. -ДВ, бр. 53 от 25.06.2021 г.

Можете да свалите документа от тукНАРЕДБА № 70 от 29 юни 2021 г. за изискванията към фондовете за извършване на плащания

Можете да свалите документа от тукНаредба № 36 за банките-попечители по Кодекса за социално осигуряване

Можете да свалите документа от тукНаредба за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигурява

Можете да свалите документа от тукНАРЕДБА № 64 от 29.11.2018 г. за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за соци

Можете да свалите документа от тукНАРЕДБА № 63 от 08.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и срок

Можете да свалите документа от тукНАРЕДБА № 62 от 30.10.2018 г. за реда за съхраняване, използване и унищожаване от пенсионноосигури

Можете да свалите документа от тукНАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и

Можете да свалите документа от тукНАРЕДБА № 60 от 02.05.2018 г. за изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл.

Можете да свалите документа от тукНАРЕДБА № 59 от 04.04.2018 г. за функциите и задълженията на звената, службите и лицата, осъществя

Можете да свалите документа от тукНАРЕДБА № 57 от 16.01.2018 г. за изискванията към годишния доклад за професионалната схема и за ред

Можете да свалите документа от тукНАРЕДБА № 56 от 04.01.2018 г. за минималното съдържание на инвестиционните политики на фондовете за

Можете да свалите документа от тукНАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията

Можете да свалите документа от тукНАРЕДБА № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителнит

Можете да свалите документа от тукНАРЕДБА № 34 от 04.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния

Можете да свалите документа от тукНаредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне

Можете да свалите документа от тукНАРЕДБА № 19 от 08.12.2004 г. за пенсионните резерви и резервите за гарантиране изплащането на пожи

Можете да свалите документа от тукНАРЕДБА № 17 от 07.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за пре

Можете да свалите документа от тукНАРЕДБА № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов н

Можете да свалите документа от тукНАРЕДБА № 10 от 29.06.2021 г. за изискванията към границата на платежоспособност и собствените сре

Можете да свалите документа от тукНаредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурит

Можете да свалите документа от тукНАРЕДБА № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на таксите по чл. 201, ал. 1, т. 2 и

Можете да свалите документа от тукНаредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурит

Можете да свалите документа от тук

начало