Закони

КОДЕКС за социално осигуряване

КОДЕКС за социално осигуряване (изм. ДВ бр. 30, бр. 34, 56, бр. 57, бр. 59, бр. 68, бр.76, бр.82, бр.95, бр.105/2006 г., бр. 41, бр. 52,бр. 64, бр. 77, бр.97, бр.100, бр.113/ 2007 г., бр.33, бр.43, бр.67, бр.69,  бр.89, бр.102, 109/2008 г., изм и доп. ДВ бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99, 103/2009 г. изм. и доп. ДВ бр.16,19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98, 100/2010 г., изм. и доп. ДВ бр.45, 60, 77, 100/2011 г., изм. и доп. ДВ бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81/2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109, 111/2013 г., изм. и доп. ДВ бр.1, 18, 27, 35, 53, 107/2014 г., изм. и доп. ДВ бр.12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98, 102/2015 г., изм. и доп. ДВ бр. 62, 95, 98, 105/2016 г., изм. и доп. бр. 62, 92, 99, 103 /2017 г., изм. и доп. бр. 7, 15, 16, 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98 / 2018 г.)

Можете да свалите документа от тукЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване

ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. (Обн. - ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Можете да свалите документа от тукЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за данъците върху доходите на физическите лица
В сила от 01.01.2007г. Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм ДВ бр.52, 64, 113 / 2007г., изм ДВ  бр. 28, 43, 106 / 2008 г., изм. ДВ бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95, 99 / 2009 г.,  изм. ДВ бр.16, 49, 94, 100 / 2010 г., изм. и доп. бр. 19, 31, 35, 51, 99/2011 г., изм. и доп. ДВ бр. 40, 81/2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 23, 66, 100, 109 / 2013 г., изм. и доп. ДВ бр.1, 53, 98, 105, 107 / 2014 г., изм. и доп. ДВ бр.12, 22, 61, 79, 95 / 2015 г., изм. и доп. ДВ бр. 32, 74, 75, 97, 98 / 2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 58, 63, 97 / 2017 г., изм. ДВ, бр. 15, 98 / 2018 г.

Можете да свалите документа от тукЗАКОН за корпоративното подоходно облагане

ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
В сила от 01.01.2007г. Обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г.,изм. ДВ бр.52, 108, 110 / 2007г., изм ДВ бр.69, 106 / 2008 г., изм ДВ  бр. 32, 35, 95 / 2009 г., изм. ДВ бр. 94 /2010 г., изм. и доп. ДВ бр. 19, 31, 35, 51, 77, 99/2011 г., изм. и доп. ДВ бр.40/29.05.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100, 109 / 2013 г., изм. и доп. ДВ бр.1, 105, 107 / 2014 г., изм. и доп. ДВ бр.12, 22, 35, 79, 95 / 2015 г., изм. и доп. ДВ бр. 32, 74, 75, 97 / 2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 58, 85, 92, 97, 103 / 2017 г., изм. ДВ, бр. 15, 91, 98 / 2018 г.

Можете да свалите документа от тук

начало