Институции

Народно събрание на Република България
София 1169, пл. "Народно събрание" 2
Тел.: 02 939 39, факс 02 981 31 31,
Е-mail: infocenter@parliament.bg
Web: www.parliament.bg


Министерство на финансите на Република България
София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 102
Тел.: 02 9859 1, факс: 02 980 68 63
E-mail: feedback@minfin.bg
Web: www.minfin.bg


Министерство на труда и социалната политика
София 1051, ул. Триадица №2
Тел.: 02 8119 432, факс: 02 986 13 18
Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg
Web:www.mlsp.government.bg


Комисия за финансов надзор
София 1303, ул. "Будапеща" №16
Тел.: 02 94 04 999, факс: 02 94 04 606
Е-mail: bg_fsc@fsc.bg
Web: www.fsc.bg


Икономически и социален съвет
София 1784, бул. “Цариградско шосе” № 111
Тел.: 02 939 80 11, факс: 02 9398036
E-mail: office@esc.bg
Web: www.esc.bg


Българска народна банка
София 1000, пл."Княз Ал. Батенберг" №1,
Тел.: 02 91459, факс: 02 980 24 25
E-mail: press_office@bnbank.org
Web: www.bnb.bg


Национална агенция за приходите
София 1000, бул. Княз Александър Дондуков 52,
Тел.: 0700 18 700;
E-mail: nap@nra.bg
Web: www.nap.bg


Национален осигурителен институт
София 1303, бул. "Ал. Стамболийски" № 62-64
Тел. 02 926 10 10, факс:  02 926 14 40
E-mail: noi@nssi.bg
Web: www.noi.bg
начало