Институции

Народно събрание на Република България
София 1169, пл. "Народно събрание" 2
Тел.: (02) 939 39, факс (02) 981 31 31,
Е-mail: infocenter@parliament.bg
Web: www.parliament.bg


Министерство на финансите на Република България
София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 102
Тел.: (02) 9859 2024
E-mail: feedback@minfin.bg
Web: www.minfin.government.bg


Министерство на труда и социалната политика
София 1051, ул. Триадица №2
Тел.: (02) 8119 443, факс (02) 988 44 05
Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg
Web:www.mlsp.government.bg


Комисия за финансов надзор
София 1303, ул. "Будапеща" №16
Тел.: (02) 94 04 999, факс (02) 829 43 24
Е-mail: bg_fsc@fsc.bg
Web: www.fsc.bg


Икономически и социален съвет
София 1784, бул. “Цариградско шосе” № 111
Тел.: (02) 939 80 11
E-mail: office@esc.bg
Web: www.esc.bg


Българска народна банка
София 1000, пл."Княз Ал. Батенберг" №1,
Тел.: (02) 91459
E-mail: press_office@bnbank.org
Web: www.bnb.bg


Национална агенция за приходите
София 1000, бул. Княз Александър Дондуков 52,
Тел. 0700 18 700;
E-mail: prd@taxadmin.government.bg
Web: www.nap.bg


Национален осигурителен институт
София 1303, бул. "Ал. Стамболийски" № 62-64
Тел. (02) 926 10 10
E-mail: noi@nssi.bg
Web: www.noi.bg
начало