Често задавани въпроси

Самоосигуряващите се сами избират обхвата на осигуряването

в-к “Дневник”, 2 април 2008г.

Осигурителното законодателство създава възможност самоосигуряващите се да избират обхвата на своето осигуряване. Те могат да се осигурят само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица.
Самоосигуряващите се, които са избрали да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, внасят осигурителни вноски в размера, определен за фонд “Пенсии”. Тези от тях, които са родени след 31 декември 1959г. внасят осигурителни вноски и за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд. Самоосигуряващите се, които са избрани да се осигуряват за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица, освен вноски за фонд “Пенсии” внасят и за фонд “Общо заболяване и майчинство”. Избраният обхват на осигуряване определя осигурителните права на самоосигуряващите се лица.
Избралите да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт имат право на пенсия за инвалидност, поради общо заболяване и на пенсия за осигурителен стаж и възраст. При смърт на осигуреното лице, съпругът, съпругата, децата и родителите имат право на еднократна помощ в размер на две минимални работни заплати – през 2008г. 440 лв. и на наследствена пенсия. Лицата, които са избрали да се осигуряват само за фонд “Пенсии”, дължат осигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, когато не са подали декларация за прекъсване на  дейността в компетентната дирекция на Национална агенция за  приходите (НАП).
Самоосигуряващите се, които са избрали да се осигуряват за фонд “Пенсии” и за фонд “Общо заболяване и майчинство” за времето, през което са възпрепятствани да работят поради временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на малко дете, имат право на парични обезщетения от средствата на държавно обществено осигуряване. За да получават тези обезщетения, е необходимо към настъпване на риска осигуряването да не е прекъснато или прекратено и лицето да има 6 месеца осигурителен стаж като осигурен за фонд “Общо заболяване и майчинство”. Осигурителния стаж може да бъде прекъснат и непрекъснат.
За времето през което тези лица са във временна неработоспособност поради общо заболяване, имат право на парично обезщетение, което се изплаща изцяло от средствата на държавното обществено осигуряване. При условията на изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване тези лица имат право и на парични обезщетения поради карантина, санаторно-курортно лечение, за гледане на болен член на семейството и др.
За времето, през което самоосигуряващите се майки (осиновителки) не извършват трудова дейност поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете, получават парично обезщетение от средствата на държавното обществено осигуряване. Паричното обезщетение за бременност и раждане се изплаща за 315 календарни дни.
След изтичането на срока за изплащане на обезщетението за бременност и раждане самоосигуряващите се майки (осиновителки) имат право на обезщетение за отглеждане на малко дете. Паричното обезщетение за отглеждане на малко дете за 2008г. е определено в размер на 220 лв.

Румяна Станчева, експерт в НОИ

« назад

начало