Често задавани въпроси

Самоосигуряващите се определят вноските годишно
Новостите в регламента действат от 1 януари

в-к “Дневник”, 6 март 2007г.

Румяна Станчева

Редът за провеждане на държавното обществено осигуряване на лицата, които внасят осигурителните вноски изцяло за своя сметка, е определен в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. С Постановление №24 на Министерския съвет от 6 февруари 2007 г. са направени изменения и допълнения в наредбата, които са публикувани в бр. 15 на Държавен вестник от 2007 г.

С направеното допълнение в чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване от 1 януари 2007 г. по реда, определен за самоосигуряващите се лица, се осигуряват и физическите лица, които са членове на неперсонифицирани дружества. В тази връзка е допълнена разпоредбата на чл.1, ал.1 на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, която определя периода, през който самоосигуряващите се лица подлежат на задължително осигуряване. Задължението за осигуряване за лицата по чл.4, ал.3, т.1-4 от Кодекса за социално осигуряване - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физическите лица членове на неперсонифицирани дружества, земеделски производители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
Тези лица обявяват започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП). Декларацията, подписана от самоосигуряващото се лице, се подава в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
Самоосигуряващите се могат да избират обхвата на осигуряването си за фонд "Пенсии" или за фонд "Пенсии" и за фонд "Общо заболяване и майчинство". Видът на осигуряването се определя също с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП. До 31 декември 2006 г. имаше възможност самоосигуряващите се да променят вида на осигуряването си със заявление, подадено до края на месеца, предхождащ месеца на промяната. От 1 януари 2007 г. съгласно новата алинея 4 на чл.1 от наредбата видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до края на януари на съответната календарна година. С така направената промяна самоосигуряващите се лица ще имат възможност само един път в годината да променят вида на осигуряването си.
Самоосигуряващите се лица внасят осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване по реда, определен в чл.2 от наредбата.
Едноличните търговци, земеделските производители и лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност на основание на регистрация, внасят осигурителните вноски по сметка на съответната компетентна териториална дирекция на НАП, а осигурителните плащания се извършват от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.
Физическите лица, съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества, се осигуряват чрез дружествата.

Следва да се има предвид, че от 1 януари 2007 г. осигурителните вноски се внасят от всяко самоосигуряващо се лице поотделно за всеки месец. В платежния документ задължително се попълва и единния граждански номер на лицето.
Съгласно новата алинея 3 на чл.2 самоосигуряващите се, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски на едно от основанията по избор на лицето.
Самоосигуряващите се определят окончателен размер на осигурителния си доход за всяка календарна година.
Окончателният доход се определя с данъчната декларация
Окончателният размер на осигурителния доход се определя по данъчната декларация. Осигурителните вноски се внасят в размерите, определени за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване, като се изчисляват месечно върху разликата между избрания осигурителен доход и средномесечния осигурителен доход за периода, за който е упражнявана дейността през предходната календарна година, но не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година. От 2007 г. осигурителните вноски при определяне на окончателния размер на осигурителния доход ще се внасят най-късно в срока за подаване на годишната данъчната декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ се подава до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на доходите. При определяне на окончателния размер на осигурителния доход за доходите, придобити през 2007 г., осигурителните вноски следва да се внесат най-късно до 30 април 2008 г. Окончателната осигурителна вноска върху доходите, придобити през 2006 г., самоосигуряващите се следва да внесат в 30-дневен срок от подаване на декларацията по чл.41 от отменения от 1 януари 2007 г. Закон за облагане доходите на физическите лица.

« назад

начало