Често задавани въпроси

Промениха се изискванията за данните, подавани в НАП
Измененията са отразени в декларацията “Данни за осигуреното лице”

в-к "Дневник", 6 февруари 2007г.

Румяна СТАНЧЕВА,
eкcпepт пo социално осигуряване

Осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите за всяко лице, подлежащо на осигуряване, данни за: осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ГВРС) и изплатените суми от фонда, осигурителните плащания, осигурителния стаж и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Редът за събиране и съхраняване на данните е определен с Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от само-осигуряващите се лица.

Кога се внасят сумите, начислени върху неизплатените заплати?
Данните за осигуряването се предоставят чрез попълване на Декларация обр. №1 „Данни за осигуреното лице". От 1 януари 2007 г. са направени промени в образеца на декларацията, които отразяват направените промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване, както и новите разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Съгласно чл.З, ал.2 от Наредба Н-8 от 1 януари 2007 г. работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения подават данни за осигурените от тях лица за всеки календарен месец не по-късно от деня, следващ деня на възникване на последното задължение за внасяне на вноските за този месец освен при изплащане на аванс, който не е единствено плащане за месеца. Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване се внасят едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него. Когато възнагражденията се изплащат в месеца, за който се отнасят, Декларация обр. №1 се подава в деня, следващ плащането. От 1 януари 2007 г. осигурителите дължат осигурителни вноски и в случаите, при които възнагражденията за съответния месец са начислени, но не са изплатени. Съгласно новата алинея 3 на чл.7 от КСО от 1 януари 2007 г., когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени, осигурителят внася за своя сметка пълния размер на осигурителните вноски до края на месеца, през който е извършено начисляването. В тази връзка, когато възнагражденията и осигурителните вноски са начислени за текущия месец в началото на следващия, осигурителните вноски се внасят до края на този следващ месец. В тези случаи данните с Декларация обр. №1 се подават в деня, следващ датата на внасяне на вноските, но не по-късно от 1-во число на месеца, следващ месеца, през който е извършено начисляването. В сроковете, определени за внасяне на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, се внасят и вноските за Учителския пенсионен фонд, допълнително задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване и фонд ГВРС.
Данните за наетите без трудови правоотношения се подават не по-късно от 10 дни след срока за внасяне на осигурителните вноски, а той е 10-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнагражденията.
Самоосигуряващите се подават данни за осигуряването си с Декларация обр.№1 до 10 дни след внасянето на дължимите осигурителни вноски за съответния месец. Срокът за внасяне на дължимите осигурителни вноски за тези лица е до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.
През 2007 г. е разширен кръгът на осигурените лица. Данните за осигуряването на лицата, които след 1 януари 2007 г. ще започнат работа по програмата „В подкрепа на майчинството", ще се подават с попълнен код 72 в т. 12 „Вид осигурен".
От 1 януари 2007 г. по реда на чл.4, ал.1, т.7 от КСО осигурителни вноски за четирите фонда на държавното обществено осигуряване се дължат за изпълнителите по договори за управление при еднолични търговци, на не-персонифицирани дружества, както и за синдиците и ликвидаторите. За тези лица данни за осигуряването се подават с попълнен код 10 в т. 12 „Вид осигурен".
Данните за членове на неперсонифицирани дружества, които от 1 януари подлежат на осигуряване по реда, определен за самоосигуряващите се лица, ще се подават с попълнен код 12 в т. 12 „Вид осигурен".

Здравни вноски се внасят върху минималния осигурителен доход
От 1 януари 2007 г. на основание чл.40, ал.4 от КСО за първия работен ден от временната неработоспособност работодателят ще заплаща на осигуреното лице среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от среднодневното уговорено възнаграждение. Възнаграждението за първия работен ден от временната неработоспособност се включва в месечния осигурителен доход при попълване на данни в т.21 „Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл.40, ал.4 от КСО с изключение на сумата по т. 19". Когато възнагражденията за месеца са начислени, но не са изплатени, в точка 21 се попълват данни за начислените възнаграждения. В тези случаи за лицата, на които месечният осигурителен доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя, се попълват начислените възнаграждения, но не по-малко от минималния месечен осигурителен доход.
Данни за броя на дните, за които работодателят е изплатил трудово възнаграждение на основание чл.40, ал.4 от КСО, се попълват в новата точка 16А „Дни във временна неработоспособност, с възнаграждение от работодателя на основание чл.40, ал.4 от КСО". Дните, попълнени в т. 16А, не се включват при попълване на данни в точки 16.2, 16.5 и 16.6 от декларацията.


« назад

начало