Често задавани въпроси

Какви са условията за пенсиониране през 2007г.?

Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 януари 2007г. се придобива за жените при навършване на 59-годишна възраст и с 93 точки, които са равни на сбора от осигурителния стаж и възрастта. А за мъжете – при 63-годишна възраст и 100 точки.
В случаите, когато сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта е по-малък от нужния, право на пенсия се придобива при 15 години осигурителен стаж, от който 12 години действителен, и навършване на 65-годишна възраст. Правилото важи както за жените, така и за мъжете.

Пенсиите и добавките към тях се отпускат въз основа на писмено заявление по специален образец, към който се прилагат всички необходими специални документи. Заявлението може да се подаде лично, чрез законния представител, чрез последния осигурител, чрез осигурителната каса или чрез упълномощено лице до териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) по постоянния адрес на заявителя.

Пенсиите се отпускат от датата на придобиване на правото, а за пенсиите за осигурителен стаж и възраст – от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението с необходимите документи е подадено в шестмесечен срок от придобиване правото, съответно прекратяване на осигуряването. Ако документите са подадени след изтичане на шестмесечния срок от придобиване на правото, съответно от прекратяване на осигуряването, пенсиите се отпускат от датата на подаването им.

Пенсия за инвалидност се отпуска от датата на заявлението до ТЕЛК (НЕЛК), ако необходимите документи за пенсиониране са подадени в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в едномесечен срок от влизането в сила на експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК).

« назад

начало