Архив новини

Позиция на АИКБ, БАДДПО, БАЛИП, БАУД, АДСИЦ и АДВИБ

ОТ

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ
ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

АСОЦИАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

АСОЦИАЦИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ


ДО
                       
Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ,
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ  НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН,
ВИЦЕПРЕМИЕР И МИНИСТЪР
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА       
       
Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От името на членовете ни и като представителни професионални организации, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ),  Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), за нас е важно да Ви информираме за позицията ни относно внесените в Народното събрание предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които ще пренасочат към Националния осигурителен институт (НОИ) осигурителните вноски, които осигурените лица и работодателите понастоящем превеждат на универсалните пенсионни фондове, ще премахнат индивидуалните партиди на осигурените и на практика ще заличат модерния капиталов принцип на функциониране на пенсионната система, съответстващ на пазарния модел на националното стопанство и ще върнат страната към чисто солидарен модел на пенсионно осигуряване, който не може да реши сложните проблеми, с които системата за социално осигуряване се сблъсква. 

Като Асоциации на професионалните участници на капиталовия пазар и емитентите в България, считаме подобни промени в осигурителното законодателство за неправилна и ненавременна стъпка, която ще доведе до повече проблеми, отколкото ще реши въпросите, свързани с преодоляване на дефицитите в пенсионната система и решаване на другите проблеми, свързани с пенсионното осигуряване в България.

Асоциациите на професионалните участници на капиталовия пазар и емитентите посрещат с тревога плановете за пренасочване на осигурителните вноски от универсалните и професионалните пенсионни фондове към НОИ. Считаме, че подобни действия биха подкопали не само съществуването на пенсионната система, но биха поставили под въпрос съществуването и на капиталовия пазар в страната. Под удар ще се окажат и публичните финанси, доколкото пенсионните фондове, като най-големи инвеститори в държавни ценни книжа (ДЦК), няма да имат достатъчен ресурс за инвестиране в инструменти, издадени от българската държава и то не само ДЦК, но и всякакви дългосрочни инвестиционни инструменти, които държавата в партньорство с частния бизнес би могла да издава за финансиране на крупни инфраструктурни проекти. Реформата ще върне страната по път, който вече е изминаван и отречен в края на 90-те години на миналия век като безперспективен и неадекватен за предизвикателствата на пазарното стопанство. Ще се унищожи и доверието в капиталовия пазар – нещо, което не се случи дори в условията на глобалната финансова криза в световен мащаб и последвалата банкова криза в страната. Вторичните трусове, предизвикани от такава политика, ще се отразят на всички институции, опериращи на пазара, би довело до отдръпване на портфейлни и стратегически инвеститори и би навредило на стабилността на финансовата система.

Такава стъпка би ощетила и всички осигурени лица, чиито лични средства, натрупани по индивидуални партиди в пенсионните фондове, биха се влели в общата маса на средстваата в НОИ, без при това да им се предоставя по-добра алтернатива за управление на средствата им.

Считаме, че търсенето на решения за стабилизиране на пенсионната система следва да се търсят в съвсем различна посока – в посока на възраждане и стимулиране на капиталовия пазар в България, цялостна ревизия на търговското, данъчното и административното право и в частност правото на ценните книжа с цел отстраняване на административните тежести и осигуряване конкурентноспособност на професионалните участници на капиталовия пазар, улесняване процесите на формиране на капитала, въвеждане на система от стимули за дългосрочни спестявания, редуциране на такси и други финансови тежести за  участниците на пазара, насърчаване на търсенето и др.

При всички случаи, предприемането на реформи в областта на пенсионното осигуряване следва да става в условията на диалог, след обстоен анализ на всички аспекти на дейността на пенсионно-осигурителните дружества и управляваните от тях пенсионни фондове, като се отчитат интересите на осигурените лица и инвеститорите на българския капиталов пазар.         


ЗА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ:

……………/п/……………………………
Васил Велев


ЗА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ:


……………/п/……………………..
Никола Абаджиев

ЗА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА:


……………/п/……………………….
Петко КръстевЗА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ
ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ:


……………/п/………………..
Любомир Бояджиев


ЗА АСОЦИАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

……………/п/………………..

Д-р Маню Моравенов    


ЗА АСОЦИАЦИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

……………/п/…………………..
Даниела Пеева


Д E К Л А Р А Ц И Я на БАДДПО по повод внесените от народния представител Светлана Ангелова предложения за промяна на Кодекса за социално осигуряване, чрез промени в Закона за бюджета на ДОО за 2015 г.

Д E К Л А Р А Ц И Я
на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване по повод внесените от народния представител Светлана Ангелова предложения за промяна на Кодекса за социално осигуряване, чрез промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.


Във връзка с внесените предложения за промяна в КСО, чрез преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на ДОО за 2015 г., БАДДПО е длъжна да заяви :

1.    Приемането с промени в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на ДОО за 2015 г. на решения по един толкова важен въпрос, засягащ всички български граждани, в рамките на един неделен следобед, при нарушаване на всички форми за водене на тристранен и обществен диалог, отсъствие на анализ и оценка на въздействието на промените за пенсионната система, не е просто проява на управленска недалновидност, а форма за вземане на решения, която може да бъде опасна за стабилността на държавата;

2.    Предложените промени представляват опит за смяна на тристълбовия модел на пенсионно осигуряване, въведен през 2000 г. и получил признанието на международните институции като успешна стратегия за пенсионна реформа, с решения с временен фискален ефект, застрашаващи доверието в пенсионната система и по своята същност са отстъпление от проведените в съгласие с международните институции спасителни за държавата реформи в  периода 1998-2001 г.;

3.    Неясно защо първият и вторият стълб на пенсионната система се противопоставят изкуствено, докато те са създадени като допълващи се и балансиращи се, а не като конкурентни един на друг;

4.    Зад фасадата на „демократичност на избора“ и „право на избор“ това право се отнема и осигурените лица се закрепостяват към солидарната система. В допълнение, ние, като експерти в тази област, се затрудняваме да прогнозираме размера на пенсиите, които осигурените лица биха получавали след време от ДОО, за разлика от втория стълб, където пенсионните плащания са лесно определими.

5.    Не се предлага истинско право на избор и конкуренция между солидарни и капиталови схеми, което би означавало възможност за равностоен избор – т.е. всяко осигурено лице да може да реши дали цялата вноска за пенсионно осигуряване от 29.8% да бъде превеждана в солидарния фонд или в капиталова схема;

6.    Предложените промени може и да имат някакъв краткосрочен, съмнителен фискален ефект и откупуване на политически комфорт в рамките на 1-2 години, но в дългосрочен план ще доведат до увеличване на дефицита в солидарния стълб и генерирането на още по-ниски пенсионни доходи от него. Чрез тях не само не се решават проблемите за финансовата стабилност на държавната пенсионна система, но се застрашава възможността за нарастване на пенсионните доходи на базата на капиталови схеми – модел, който действа успешно в повечето европейски страни;

7.    Предложените промени не адресират по никакъв начин основни проблеми на пенсионната система в България като влошаващата се демографска структура, ниската събираемост на осигурителни вноски и злоупотребата със средства от осигурителната система.

8.    Нарушава се един основен принцип, който демократичните държави се стремят да въвеждат и прилагат във всички области на обществено-икономическия живот – този за диверсификация и увеличаване на възможностите на осигурените лица за защита на техните права и собственост.

9.     Прави се опит за заобикаляне на решението на Конституционния съд на Република България от 2011 г., когато за първи път бе посегнато върху лични средства, натрупани в индивидуалните партиди на осигурени в капиталова форма лица, които представляват тяхна собственост;

10.    Нарушава се постигнатото и подписано през 2010 г. споразумение за развитие на пенсионната система между правителството, с министър председател Бойко Борисов, синдикатите и работодателите;

11.    Не на последно място, държим да знаем Кои са авторите на едни толкова съществени промени, засягащи живота и бъдещето на милиони граждани и на държавата като цяло,  защото считаме, че анонимността не е прозрачност, а обществото следва да знае от първо лице аргументите и мотивите за тази промяна.


От своя страна, БАДДПО е категорично за това:

·    Да бъде продължен широкия експертен, политически и обществен дебат за бъдещето на пенсионната система и избирането на най-добрите пътища за нейното развитие, с оглед на обезпечаване на най-важната й цел – получаването на достойни пенсионни доходи.
·    Да бъде прекратена практиката за вземане на решения, засягащи живота и доходите на милиони граждани, непрозрачно и на парче, защото това винаги води до грешки, поражда недоверие, липса на устойчивост и предвидимост и непоправими щети за държавата.

Изразяваме своята пълна готовност да участваме, както и до сега, в този дебат с целия си натрупан опит, потенциал и добронамереност.

16.12.2014 г.
БАДДПО


Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 29.09.2012 г. до 30.09.2014 г. на годишна база

С решение № 891 - УПФ от 14.10.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 29.09.2012 г. до 30.09.2014г.

С решение № 892 - ППФ от 14.10.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 3.25 % (три цяло и двадесет и пет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 5.96 %, а за ППФ съответно е 6.25 %.
Повече »
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 29.06.2012 г. до 30.06.2014 г. на годишна база

С решение № 647 - УПФ от 14.07.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 3.99 % (три цяло и деветдесет и девет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 29.06.2012 г. до 30.06.2014г.

С решение № 648 - ППФ от 14.07.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 4.24 % (четири цяло и двадесет и четири стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 6.99 %, а за ППФ съответно е 7.24 %.
Повече »
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.03.2012 г. до 31.03.2014 г. на годишна база

С решение № 395 - УПФ от 15.04.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 3.29 % (три цяло и двадесет и девет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.03.2012 г. до 31.03.2014г.

С решение № 396 - ППФ от 15.04.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 3.82 % (три цяло и осемдесет и две стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 6.29 %, а за ППФ съответно е 6.82 %.
Повече »
На 26 март 2014г. БАДДПО участва със свои представители в организираната от ЕК конференция “Бъдещето на пенсиите в Европа: Равносметка и поглед напред две години след Бялата книга”.

Това беше най-мащабното събитие за пенсиите, организирано през тази година. Трите основни панела бяха председателствани от съответния еврокомисар:

1.    Laszlo Andor откри конференцията и представи дискусията относно балансирането на периодите на осигуряване и получаване на пенсия.
2.    Michel Barnier се фокусира върху приноса на допълнителните спестявания за осигуряване на сигурни и адекватни пенсионни доходи.
3.    Olli Rehn разгледа връзката между пенсионните реформи и устойчивите публични финанси.

В допълнение, четвърти панел отвори дискусия относно дългосрочното бъдеще на пенсионното осигуряване в ЕС, както и за това как пенсионните системи биха могли по най-добър начин да са в услуга на бъдещите поколения европейци.


КФН публикува постигнатите инвестиционни резултати при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 2009 - 2013 г.

Повече »
Комисията за финансов надзор публикува резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2013 г.

Повече ...


Комисията за финансов надзор публикува предварителните резултати от дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях допълнителни пенсионните фондове за 2013 г.

Повече ...


София Христова: С парите за пенсии можем да строим магистрали

София Христова, изпълнителен директор на ПОД "Алианц България" АД, пред в-к "Банкеръ".
Повече »
Страници:

8
начало