Архив новини

На 17 май 2016 г. ще бъдат връчени годишните награди „Застраховател на годината, Пенсионноосигурително дружество на годината, Застрахователен брокер на годината“ за 2015

На 17 май 2016 г. Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи /АБЗ/, фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ и Българската асоциация на застрахователните брокери /БАЗБ/ ще връчат традиционните годишни награди „Застраховател на годината. Пенсионноосигурително дружество на годината“ за 2015 година на тържествена церемония.

За осма поредна година организаторите връчват престижните награди „Застраховател на годината“ и „Пенсионноосигурително дружество на годината“, превърнали се в едно от най-значимите събития за финансовия и застрахователния сектор.

През 2016 г. към Организационния комитет на наградите се присъедини БАЗБ, която ще връчи наградите в категория “Застрахователен брокер на годината”.

Престижните награди „Застраховател на годината. Пенсионноосигурително дружество на годината. Застрахователен брокер на годината“ за 2015 година ще бъдат връчени в следните  категории:

*    Застраховател на годината – Общо застраховане;
*    Застраховател на годината – Животозастраховане;
*    Най-динамично развиващо се застрахователно дружество;

*    Пенсионноосигурително дружество на годината “Допълнително задължително пенсионно осигуряване”;
*    Пенсионноосигурително дружество на годината “Допълнително доброволно пенсионно осигуряване”;
*    Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество;

*    Застрахователен брокер на годината - Общо застраховане;
*    Застрахователен брокер на годината - Животозастраховане;
*    Застрахователен брокер на годината - Най-динамично развиващо се дружество.


Победителите ще бъдат определени от експертно жури, съставено от представители на петте организации на база обективни показатели като пазарен дял, технически резултат, платени обезщетения, спечелени премии, граница на платежоспособност и др. Наградените дружества ще получат грамоти и пластики, изработени от художника Андрей Янев.

Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” ще връчи отделни специални награди на заслужили експерти за цялостен принос в развитието на българското застраховане и осигуряване.
Част от критериите за оценка на фондацията са кандидатите да имат професионално признати образователни и научно-приложни постижения, да имат значителна обществена ангажираност и принос за развитието на българското застраховане като теория и практика, включително в законодателни инициативи, донорски програми, социални практики, подпомагане на академични програми и др.
   
Медийни партньори на събитието са Дарик радио, сп. “Икономика”, сп. “Мениджър”, в-к „Банкер“, в-к „Застраховател прес“, Klassa.bg, Econ.bg, Inews.bg, Insmarket.bg.


ПОЗИЦИЯ на БАДДПО относно проекта на ЗИД на КСО, публикуван на интернет страницата на Министерство на финансите

ПОЗИЦИЯ
НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ /БАДДПО/Във връзка с публикувания за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерство на финансите /МФ/ на 22.04.2016 г. проект на Закон на изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИДКСО) БАДДПО заявява следната позиция:

1. Всякакви промени, които се отнасят до сектора на допълнителното пенсионно осигуряване, следва да се предлагат, дискутират и осъществяват след приключване на прегледа на активите на пенсионните фондове. Видно от актуализираната през април 2016 г. Национална програма за реформи се залага след провеждане на този преглед да се изготвят нови законодателни промени през септември 2016 г. Същевременно в свое интервю пред БНР националният Омбудсман, г-жа М. Манолова, също заяви своята готовност да сезира Народното събрание със законодателни предложения за изменения и допълнения на приетия през август 2015 г. КСО с цел гарантиране на правата на осигурените лица и техния свободен и информиран избор при разпореждане с личните им пенсионни спестявания. В този смисъл не е ясно след евентуалното приемане на настоящия законопроект, какво още ще се случва при регулирането и надзора на допълнителното пенсионно осигуряване.
КСО е променян цели 45 пъти само след 2010 г., а от влизането му в сила преди 16 г. - общо 117 пъти, с което се нарежда сред водещите български закони с най-чести изменения и допълнения, а не рядко и чрез преходни и заключителни разпоредби на други закони.
Всичко това показва нестабилност, несистематичност и липса на цялостна концепция, а това води до последваща необходимост от нови нормативни промени. Честите законодателни изменения и допълнения в областта на допълнителното пенсионно осигуряване създават несигурност за осигурените лица и непредвидима бизнес среда, включително са предпоставка за отлив на инвестиции, а оттам пречки пред създаването и поддържането на работни места и пред осигуряване на социална сигурност и икономическа стабилност.

2. На база анализ на съдебната практика на Европейския съд за правата на човека, а и на изрични доклади на Европейската комисия могат да се изведат следните важни, макар и неизчерпателни, правни принципи и характеристики на правовата държава, като поне следните са нарушени със ЗИДКСО:
а)    принцип на законността, който включва прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес;
б)    принцип на правната сигурност, който изисква разпоредбите да са ясни и предвидими (особено за адресатите им, подчинени на тях) и да не се променят ретроспективно;
в)    забрана на произвол на изпълнителната власт, т.е. всяка намеса на публичната власт в сферата на частната дейност на дадено лице трябва да е оправдана от установени в законодателството съображения и да се осигурява защита срещу произволна или непропоционална намеса. Нуждата от подобна защита е общ принцип на правото на Европейския съюз.
Постоянно променящата се правна рамка създава лош инвестиционен „климат“ и разколебава бъдещите инвеститорите или мотивира сегашните инвеститори да се оттеглят от българския пазар на допълнително пенсионно осигуряване.

3. Предложенията на МФ не са аргументирани чрез пълноценна оценка на тяхното въздействие в краткосрочен и дългосрочен план върху пенсионната система и върху социалноикономическото развитие на страната. По тях не е проведено предварително обществено обсъждане със заинтересованите страни и с браншовите асоциации. Определен е срок от 3 седмици за обществено обсъждане, като значителна част от него са национални и празнични дни.
Подобен законодателен подход - „на бързо“, „на тъмно“ и в „тайна“ от обществото и от бранша създава правен хаос, нестабилност и риск от противоречива правна уредба, ерозира доверието в пенсионната система, а като цяло и във финансовата система и нейната стабилност.

4. Пенсионните дружества заявяват своето категорично желание да изплащат всички видове пенсии, като настояват задължително в закона да се регламентира свободен избор на българските граждани и към момента на тяхното пенсиониране да им се предостави право сами да преценят и изберат дали искат да им се изплатят наведнъж част или всички натрупани до момента средства по индивидуалните им партиди, дали искат да получават пожизнена пенсия или срочна пенсия с гарантиран или с променлив размер, включително платима от индивидуалната партида до нейното изчерпване. Настояваме и за лицата, избрали да получават пожизнена пенсия, да се уреди в закона възможността за нейното унаследяване. В този смисъл настояваме задължението за получаване само на пожизнени пенсии от универсалните пенсионни фондове,  да се замени със свободен  избор на лицата, съобразно волята им и конкретната житейска ситуация кога и как да се разпоредят с личните си пенсионни средства, което да става към момента на пенсионирането им. Това би било аналогично на последните значителни промени в КСО (от лятото на 2015 г.), с които се даде право на гражданите да избират вида си на осигуряване, включително и да предпочетат само Държавното обществено осигуряване.
Само подобен аналогичен законодателен подход ще гарантира спазване на конституционно признати права на собственост на гражданите и на пенсионно осигуряване при зачитане на собствената им воля.

БАДДПО
София, 26.04.2016 г.


КФН одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 31.03.2014 г. до 31.03.2016 г. на годишна база

С решение № 248 - УПФ от 20.04.2016 г. се определя минимална доходност в размер на -0.77 % (минус нула цяло и седемдесет и седем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 31.03.2014 г. до 31.03.2016 г.

С решение № 249 - ППФ от 20.04.2016 г. се определя минимална доходност в размер на -0.74 % (минус нула цяло и седемдесет и четири стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2.23 %, а за ППФ съответно е 2.26 %.
Повече »
На 22 и 23 юни 2016г. PensionsEurope ще проведе своята втора ежегодна конференция


Получава ли Европа максималното от своята пенсионна система?
Какви са бариерите пред инвестициите на пенсионните фондове в европейската икономика?

Това ще бъдат някои от темите в дневния ред на втората ежегодна конференция на PensionsEurope "Making Pensions Work. More Pension Saving, Better Pension Investing".

Присъединете се и заемете своето място в сърцето на европейския пенсионен дебат.


КФН и ДАНС ще проведат съвместно обучение на тема: „Финансиране на тероризъм. Санкции, допълнителни мерки, предприети от СС на ООН и ЕС. Индикатори за разпознаване“

Обучението ще се проведе в сградата на КФН на 25 и 26 април 2016 г., съответно за служители на пенсионноосигурителни дружества и застрахователи и за служители на управляващи дружества и инвестиционни посредници, включително на „Българска фондова борса - София” АД и „Централен депозитар” АД.

Лектори ще бъдат експерти от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” към ДАНС.

Повече ...


Комисията за финансов надзор публикува предварителните резултати от дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях допълнителни пенсионните фондове за 2015 г.

Повече ...


Няма бъдеще само с държавни пенсии

София Христова – изпълнителен директор на ПОД „Алианц България“, пред в. „Банкеръ“
Повече »
Пенсионните фондове - предпочитано „убежище“ за спестяванията

Българинът все по-често търси нови възможни алтернативи за спестяванията си. Тенденцията е налице заради постепенното намаляване на лихвите по депозитите не само в България, а и в Европа. След като лихвите по повечето депозити „се сринаха“ до около или малко под/над 1%, спестяванията на хората търсят убежище в пенсионните фондове, които са по-изгодно място за парите им. От друга страна, популярността на доброволните фондове расте и вече над 600 хил. души се осигуряват в тях за старини. А средният размер на месечните вноски, които те правят във фондовете, е 98 лв.
Повече »
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.12.2013 г. до 30.12.2015 г. на годишна база

С решение № 35 - УПФ от 20.01.2016 г. се определя минимална доходност в размер на 0.78 % (нула цяло и седемдесет и осем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.12.2013 г. до 30.12.2015г.

С решение № 36 - ППФ от 20.01.2016 г. се определя минимална доходност в размер на 0.78 % (нула цяло и седемдесет и осем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ и ППФ за същия период, изчислена на годишна база, е 3.78 %.
Повече »
България: Възможността за избор на хората е потвърдена

Плановете за ограничаване на възможността за прехвърляне между капиталовата система и първия стълб отпаднаха, установява Барбара Отава.
Повече »
Страници:

4
начало