Архив новини

КФН и ДАНС ще проведат съвместно обучение на тема: „Финансиране на тероризъм. Санкции, допълнителни мерки, предприети от СС на ООН и ЕС. Индикатори за разпознаване“

Обучението ще се проведе в сградата на КФН на 25 и 26 април 2016 г., съответно за служители на пенсионноосигурителни дружества и застрахователи и за служители на управляващи дружества и инвестиционни посредници, включително на „Българска фондова борса - София” АД и „Централен депозитар” АД.

Лектори ще бъдат експерти от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” към ДАНС.

Повече ...


Комисията за финансов надзор публикува предварителните резултати от дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях допълнителни пенсионните фондове за 2015 г.

Повече ...


Няма бъдеще само с държавни пенсии

София Христова – изпълнителен директор на ПОД „Алианц България“, пред в. „Банкеръ“
Повече »
Пенсионните фондове - предпочитано „убежище“ за спестяванията

Българинът все по-често търси нови възможни алтернативи за спестяванията си. Тенденцията е налице заради постепенното намаляване на лихвите по депозитите не само в България, а и в Европа. След като лихвите по повечето депозити „се сринаха“ до около или малко под/над 1%, спестяванията на хората търсят убежище в пенсионните фондове, които са по-изгодно място за парите им. От друга страна, популярността на доброволните фондове расте и вече над 600 хил. души се осигуряват в тях за старини. А средният размер на месечните вноски, които те правят във фондовете, е 98 лв.
Повече »
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.12.2013 г. до 30.12.2015 г. на годишна база

С решение № 35 - УПФ от 20.01.2016 г. се определя минимална доходност в размер на 0.78 % (нула цяло и седемдесет и осем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.12.2013 г. до 30.12.2015г.

С решение № 36 - ППФ от 20.01.2016 г. се определя минимална доходност в размер на 0.78 % (нула цяло и седемдесет и осем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ и ППФ за същия период, изчислена на годишна база, е 3.78 %.
Повече »
България: Възможността за избор на хората е потвърдена

Плановете за ограничаване на възможността за прехвърляне между капиталовата система и първия стълб отпаднаха, установява Барбара Отава.
Повече »
БАДДПО бе приета за редовен член на международната организация PensionsEurope

На 5 ноември 2015 г. в Брюксел се проведе Генералната асамблея на членовете на международната организация PensionsEurope. На нея Българската ассоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ бе приета за редовен член на тази международна европейска организация на пенсионните фондове.
Повече »
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2013 г. до 30.09.2015 г. на годишна база

С решение № 847 - УПФ от 28.10.2015 г. се определя минимална доходност в размер на 0.25 % (нула цяло двадесет и пет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.09.2013 г. до 30.09.2015г.

С решение № 848 - ППФ от 28.10.2015 г. се определя минимална доходност в размер на 0.51 % (нула цяло петдесет и една стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 3.25 %, а за ППФ съответно е 3.51 %.
Повече »
БАДДПО получи отговор от НОИ на писмото си относно предложението за сключване на договор между НОИ и БАДДПО

На 14.09.20105 г. е получен отговор от г-н Бисер Петков, управител на Националния осигурителен инстиут /НОИ/, на внесено писмо от БАДДПО относно предложение за сключване на договор между НОИ и БАДДПО.
Повече »
Внесено е писмо на БАДДПО до управителя на НОИ относно предложение за сключване на договор между НОИ и БАДДПО

На 10.09.2015 г. Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ внесе писмо до г-н Бисер Петков - управител на Националния осигурителен институт /НОИ/ относно проект на договор за уреждане взаимоотношенията между НОИ и пенсионноосигурителните дружества /ПОД/ във връзка с прехвърлянето на средствата на лицата по §51, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИДКСО), обн. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 15.08.2015 г.
Повече »
Страници:

4
начало