Архив новини

БАДДПО предостави на редакцията на MEDIAPOOL.BG позиция и коментари относно публикацията "Независимият втори пенсионен стълб трябва да се закрие"

Уважаема редакция,

За пореден път, на страниците на Вашата медия, се появяват манипулативни твърдения, непрофесионални, погрешни и подвеждащи изчисления за размера на втората пенсия от допълнителното пенсионно осигуряване, които могат да въведат в заблуждение Вашите читатели. От уважение към тях, за втори и последен път, ще ги опровергаем и ще останем с надеждата, че желанието Ви за честно, вярно и точно представяне на всяка тема ще бъде съпътствано в бъдеще и с потвърждаване от друг източник или друг вид проверка от Ваша страна на изложеното от избраните от Вас автори, особено, ако не са представители на организации, които професионално се занимават с коментираната дейност.

Водени от същото чувство за уважение, в опровержението си, ние няма да правим общи изводи и предположения за това на какво се дължи представеният на Вашите страници микс от неверни, недоказуеми и откровено измислени данни, въз основа на които избраният от Вас автор е изложил мнението си, което Вашата редакция е избрала и за заглавие на публикувания на 09.12.2016 г. материал „Задължителният втори пенсионен стълб трябва да се закрие”. Това, което ще направим, е да посочим някои от неверните числа и тези, изложени в публикувания материал на страниците на Вашата медия и да отправим към Вас молба да посъветвате Вашия автор да поправи изчисленията си, на база на съществуващите, а не на измислени и избрани от него показатели.

1.    Въпрос от Медиапул: „Как е подценен размерът на пенсията от ДОО за осигурявали се на средна работна заплата и максимален осигурителен доход?”

Отговори от автора:

            А/ „Например, за осигурявалите сe винаги на максимален доход ПОК "Доверие" смята пенсията с индивидуален коефициент 3.31, докато фактическият за периода 2002-2015 г. е 3.6.”

Коментар на отговора на автора: Индивидуалният коефициент е пресметнат коректно и той е 3.31 за целия период на осигуряване от 2002 до 2041 г. Напълно непрофесионално или целенасочено подвеждащо е  пенсия, която ще бъде отпусната от 2042 г., след 40 години стаж, да се пресмята с ИК, валиден към 2015 г.!!!

          Б/ „За да се реализира допускането на ПОК "Доверие", е необходимо в бъдеще средният осигурителен доход да расте, а максималният да се запазва без изменение. Такова допускане ми изглежда нереалистично”

Коментар на отговора на автора: Невярно твърдение - и средният, и максималният осигурителен доход растат в изчисленията, съгласно прогнозата, дадена в Актюерския доклад на НОИ.

В/ „При осигуряване върху средна работна заплата пък компанията приема индивидуален коефициент от 1.18, при положение че за септември 2016 г. този коефициент е 1.24. Отново, за да се реализира допускането, е необходимо средният осигурителен доход за страната (СОДС) да расте по-бързо от средната работна заплата. На практика през изтеклите 14 години съотношението между тези темпове е точно обратното и това е естествено. По-бърз растеж на СОДС от средната работна заплата означава заплащането на тези, които получават работна заплата над максималния осигурителен доход, да намалява в бъдеще. Това ми изглежда абсурдно.”

Коментар на отговора на автора: Индивидуалният коефициент се пресмята за целия период на осигуряване. Няма понятие индивидуален коефициент за даден месец. Съотношението между средната работна заплата и СОД за даден месец се отразява в ИК, към момента на пенсиониране. За пример - за 2002 г. това съотношение е 0.99, а за 2010 г. - 1.14. Нарастването на СОД и на СРЗС са на база фактически данни за периода 2002 г.-2016 г. и съгласно прогнозите на НОИ в Актюерския доклад за времето до 2041.

Г/ „Ако индивидуалният коефициент е с едва 0.03 по-висок от приетия, то пенсията от ДОО би била с 40.50 лв. на месец по-висока от пресметнатата от ПОК "Доверие" и би направила сумата от две пенсии по-малка от една пенсия в пълен размер от ДОО.”

Коментар на отговора на автора: По-висок Индивидуален коефициент означава по-висок осигурителен доход за лицето. По-висок осигурителен доход за лицето означава по-голяма натрупана сума и по-голяма пенсия и от УПФ, а не само от ДОО, което авторът, фиксиран в желанието си да докаже твърдението, че две пенсии са по-малко от една, пропуска умишлено или още по-лошо - не знае.

 Уважаема редакция на „Медиапул“, бихме могли да продължим с оборване и на останалите неистински твърдения на избрания от Вас автор, защото те изобилстват до края на материала, но и само горепосочените са достатъчни, за да се опровергаят несъстоятелните твърдения, изложени в публикувания от Вас материал.

И бихме искали да напомним още веднъж, че за последен път губим от времето си да оборваме измислени факти, твърдения и обстоятелства, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, излагани от избрания от Вас автор, вместо да го използваме за разрешаване на истински големите проблеми на пенсионната система в България.

 Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори даде своя отговор на БАДДПО и АБЗ по прилагането на предвидените промени в КСО и КЗ относно заверката на годишните финансови отчети за 2016 г.

Повече »
БАДДПО предостави на OFFNews.bg своите отговори и позиции относно включените становища и мнения в публикуваната статия „Хората с две пенсии ще вземат по-малко от хората с една“ОТГОВОРИ И ПОЗИЦИИ

на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ относно включените становища и мнения на д-р Любомир Христов в публикуваната на 31 октомври 2016 г. на информационния сайт OFFNews.bg статия  „Хората с две пенсии ще вземат по-малко от хората с една“,
с автор Александра МаркарянТекстове от статията

Отговори и позиции на БАДДПО

„Реалната доходност на осигурените в частните фондове обаче е толкова ниска, че тази втора пенсия няма да покрие разликата до пълна пенсия само от НОИ, констатира д-р Христов. Той съветва хората да върнат обратно тези 5% от осигуровката си в НОИ.“

Пенсионно осигурителните дружества препоръчват на  осигурените в универсален пенсионен фонд (УПФ) лица, които се съобразят със съвета на г-н Христов и прехвърлят личните си спестявания от универсален фонд към НОИ, ако впоследствие установят, че размерът на тяхната пенсия само от ДОО не компенсира загубата на средствата им в универсалния  фонд, да се обръщат към г-н Любомир Христов с въпросите и недоволството си, а не само към ПОД, НОИ и компетентните съдилища. 

„В същото време, ако коефициентът на натрупване (процентът от дохода, от който се изчислява пенсията, който се полага за всяка година осигурителен стаж) стане 1.5%, реалната доходност на осигуровките в държавното обществено осигуряване (НОИ) ще е 4%. Ако коефициентът остане 1.1%, пак реалната доходност на осигурителните вноски в НОИ ще е 2.3% или повече от 4 пъти по-висока, отколкото на частните пенсионни фондове.“

1. В осигурителното законодателство, регламентиращо ДОО няма понятие "Коефициент на натрупване". Правилно е да се говори за процент за всяка година осигурителен стаж.
2. Осигурителните вноски в ДОО нямат доходност.
3. Даже ако този процент за осигурителен стаж остане 1.1, това, което г-н Христов нарича "доходност", всъшност е цената, която ще продължат да плащат всички данъкоплатци, понастоящем в размер от 5 млрд. лв. годишно - субсидия от държавния бюджет за покриване на дефицита на НОИ.
4. Сравнението между разходно-покривна система с дефицит 5 млрд. лв., финансиран от данъкоплатците, с капиталова система за пенсионно осигуряване, която се финансира само от реално внесени вноски и доходност, е несъстоятелно, въвеждащо в заблуждение и няма аналог със съществуваща практика по света.

„Реалната доходност на осигурените от УПФ ще се увеличи в периода 2016-2041 г. с намаляването на таксите на фондовете, но това пак няма компенсира разликата до пълна пенсия само от НОИ, прогнозира д-р Христов. Според него тази доходност ще се повиши до 0.85%.“

Размерът на пенсиите от УПФ зависи, не само от реалната доходност и таксите, но преди всичко от размера на внесените осигурителни вноски. Изводите, за разликата между пълна пенсия само от НОИ и  пенсия от НОИ и УПФ, направени на база единствено на реалната доходност и таксите във фондовете, са несъстоятелни и непрофесионални. Всъщност, по-голяма тежест от реалния доход, а не "доходност", за осигурените в УПФ има увеличеният размер на вноската, който е функция на увеличения осигурителния доход, един и същ за НОИ и УПФ. Авторът изобщо не взема впредвид този фактор в изчисленията си, което ги прави подвеждащи.

„Ако приемем, че пенсията ви трябва да е равна на 75% от последната работна заплата, за да ви стигат парите (приспадат се парите за данъци и осигуровки), пенсията от ДОО ще замести 53%, а пенсия от ДОО плюс пенсия от УПФ ще е равна на общо 47%, защото пенсията от ДОО се свива, а пенсията от УПФ компенсира по-малко от намалението на пенсията от ДОО, каза д-р Христов. И в единия, и в другия случай има недостиг (до необходимите 75% от заплатата), но при получаващите две пенсии той ще е по-голям.“

Посочените  твърдения и изчисления,  за пенсионната система като цяло, са неверни. Изводът, че заместващият доход (пенсия от ДОО + пенсия от УПФ) е 47% от последната заплата преди пенсиониране, може да бъде верен само в изолирани случаи, за отделни лица и то само такива, които ще се пенсионират точно през 2041 г. и то  при условие, че законодателството за изчисляване на държавните пенсии няма да бъде променяно до тогава. Предвид фактът, че КСО в частта ДОО, е променян вече над 100 пъти за последните 10 години, допускането, че в следващите 24 години кодексът няма да бъде променян, е нереалистично. Но, даже да приемем това допускане, изчисленията за  47% заместващ доход отново са неверни за всички лица, с изключение на тези, които ще се пенсионират точно през 2041 г. В този смисъл, изчисление за една конкретна година и за изолиран брой лица не могат и не бива да се използват за изводи отнасящи се за цялата система и всички осигурени лица.  Авторът работи  с коефициент от 23.8, което се отнася само към 2041, а за всяка от годините до тогава и след това, той е различен.

За информация на автора, пенсията от ДОО на всички хора, на които предстои да се пенсионират до 2044 г., няма да се намалява с посочения от него коефициент, а с по-малък, чийто размер той би могъл да изчисли и да оповести, ако желае да бъде прецизен, като при затруднение може да се обърне към НОИ за съдействие. С коригирането на тази "грешка" в изчисленията на коефициента ще стане ясно, дори и за г-н Христов, че две пенсии са повече от една.

„Готов съм да покажа откъде идва всяко число и по коя формула е смятано, заяви д-р Христов.“

Запознати сме с изчисленията на г-н Христов от неговия блог и за съжаление установихме, че се базират на допускания, нерелевантни за системата.

"Между пенсията от ДОО и пенсията от УПФ има качествена разлика, допълни още той. Пенсията от ДОО е пожизнена, а пенсията от УПФ не е. Фондовете не са в състояние да изплащат пожизнени пенсии. Те не могат, защото трябва да имат пенсионни резерви, а те са опапали като дивиденти вашите такси и в момента нямат никакви пенсионни резерви. Второ, пенсията от ДОО се индексира. Колкото и малко да е, колкото и да са недоволни пенсионерите, тя не намалява. Пенсията от УПФ не само че не се индексира, а може да намалява. Един месец може да нараства, един - да намалява. В пенсионния договор на което и да е дружество ще видите член, който казва: "Вашата пенсия се преизчислява всеки месец съобразно инвестиционните резултати. Тоест пенсията от УПФ е второкачествена, това даже не е пенсия", заяви д-р Христов.“

1. Твърдението е категорично невярно. Пенсията от УПФ, съобразно действащия КСО е не просто пожизнена, а не може да бъде никаква друга - чл. 139, ал. 1, т. 1 от КСО. При преглед на направените в блога  на г-н Христов резултати, е очевидно, че той изчислява пенсията от УПФ като срочен анюитет за 17.83 години, а не като пожизнена пенсия, с отразяване на влиянието на биометрични таблици, както изисква законът. 
2. Твърдението, че фондовете не могат да изплащат пожизнени пенсии, е лъжа. Пенсионните резерви се формират, когато започне изплащането на пенсиите, а не предварително. Дружествата и техните акционери имат финансовата възможност да ги формират и многократно настояват за законодателни промени, които да прецизират фазата на  изплащане, вкл. и въпроса с техническите резерви.
3.  Пожизнената пенсия от УПФ се индексира и също като пенсията в ДОО не може да се намалява. Вероятно блогърът Христов бърка пожизнените пенсии от УПФ със срочните пенсии от ДПФ.
4.  В пенсионните договори ясно е записано, че пенсията се преизчислява всеки месец, в зависимост от инвестиционните резултати, но не може да бъде по-ниска от размера, определен към момента на пенсионирането.  Твърдението на г-н Христов е невярно и считаме, че не е просто опит за въвеждане в заблуждение на огромен брой хора, а целенасочено уронване на доверието към втория стълб на пенсионната система, на репутацията на ПОД, поставяне под съмнение законосъобразността на дейността им и безотговорна агитация за доброволен отказ от страна на гражданите от собствените им частни спестявания и прехвърлянето им в НОИ.
5. Не разбираме твърдението, че пенсията от УПФ е второ качество, освен ако е вярно, че един лев от УПФ е с по-ниско качество от един лев от ДОО.  Може би авторът априори приема, че всичко, което е държавно е първокачествено, а частното е второкачествено.

„Той даде и още един пример: човек, който от 2002 г. до 2015 г. се е осигурявал на максималния доход, не може да има повече от 15 000 в УПФ, тоест си е спечелил... около 60 лева допълнителна пенсия.“

Примерът е неверен, защото е изчислен като срочен анюитет, а не като пожизнена пенсия от УПФ. Обръщаме внимание, обаче, че при този пример, ако човекът се е осигурявал само от 2002 г. до 2015 г. и само в ДОО, той няма да получи и един лев пенсия от ДОО, защото няма необходимия стаж, въпреки че е навършил нужната възраст. Този конкретен пример единствено показва, че дори при подвеждащите изчисления, 60 лв. пенсия от УПФ са повече от 0 лв. пенсия от ДОО. 

"Хората имат право на собствено мнение, нямат право на собствени факти", коментира д-р Христов.“

Напълно сме съгласни с този коментар и в тази връзка обръщаме внимание, че собственото мнение по въпросите, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, би следвало да е съобразено с действителните факти и съществуващата законова регламентация, а не със "собствени факти", които ги подменят.  Това важи особено за публично оповестени мнения, които могат да влияят на гражданите при вземането на решения, свързани с техни значими имуществени права. 

"Тези, които законът нарича "осигурени", са ощетени, защото две пенсии са по-малко от една - от ДОО и УПФ. Някои са писали Кодекса за социално осигуряване, други са го гласували - вероятно не са го чели, трети са го чели, но не са го гласували, а аз съм го сметнал. Тристълбовият модел, въведен през 2000 г. у нас, гарантира бедност на старост", заяви още д-р Христов.“

Както става ясно от изложеното по-горе, изчисленията на г-н Христов за пенсията от УПФ са изцяло погрешни, защото са направени като срочен анюитет, а не като пожизнена пенсия, както изисква законът. Надяваме се, че той ще бъде достатъчно коректен към всички негови читатели, ще направи верните изчисления за системата, а не за подбрани извадки от нея и ще ги запознае с резултата от тях.Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2014 г. до 30.09.2016 г. на годишна база

С решение № 741 - УПФ от 17.10.2016 г. се определя минимална доходност в размер на -0.24 % (минус нула цяло двадесет и четири стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.09.2014 г. до 30.09.2016 г.

С решение № 842 - ППФ от 17.10.2016 г. се определя минимална доходност в размер на -0.07 % (минус нула цяло и седем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2.76 %, а за ППФ съответно е 2.93 %.
Повече »
БАДДПО внесе становище по Конституционно дело № 9/2016 г. относно установяване на противоконституционност на чл. 4б, ал. 1 чл. 46, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 на КСО

На основание получена от Конституционния съд на Република България покана Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) внесе становище по конституционно дело № 9/2016, образувано по искане на тричленен състав, Първа колегия, на Върховен административен съд (ВАС) за установяване на противоконституционност на чл. 4б, ал. 1, чл. 4в, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Приложенията към становището на БАДДПО можете да намерите тук.
Повече »
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.06.2014 г. до 30.06.2016 г. на годишна база

С решение № 524 - УПФ от 15.07.2016 г. се определя минимална доходност в размер на -1.23 % (минус едно цяло и двадесет и три стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.06.2014 г. до 30.06.2016 г.

С решение № 525 - ППФ от 15.07.2016 г. се определя минимална доходност в размер на -0.92 % (минус нула цяло и деветдесет и две стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 1.77 %, а за ППФ съответно е 2.08 %.
Повече »
БАДДПО проведе пресконфереция относно представяне на Становището, бележките и предложенията си по проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Днес, 30 май 2016 г. /понеделник/, в Националния пресклуб на БТА се проведе пресконференция на БАДДПО относно представяне на Становището, бележките и предложенията ни по проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване с участието на Никола Абаджиев – председател, Даниела Петкова – председател на УС на ПОК «Доверие»АД, Милен Марков – гл. изп. директор на ПОК «Съгласие» АД, Николай Марев – гл. изп. директор на ПОК «ДСК-Родина» АД, София Христова – изп. директор на ПОД «Алианц България» АД, Георги Тодоров – изп. директор на ПОАД «ЦКБ – Сила» АД, Андрей Шотов – изп. директор на «ПОД Бъдеще» АД, Георги Личев – изп. директор на ПОД «Топлина» АД, Людмила Векова – изп. директор на «Пенсионноосигурителен институт» АД.

Материали, предоставени на журналистите, участвали в пресконференцията:

-    Информация относно Становището, бележките и предложенията на БАДДПО по проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

-    Определение на Върховния административен съд на Република България от 27.05.2016 г. относно жалба срещу Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределение на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на информация.


БАДДПО внесе Становището си по проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

На 20 май 2016 г. БАДДПО внесе в Министерство на финансите Становището си по проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

БАДДПО ще оцени положително изразените от всеки, мнения, коментари, въпроси и предложения и ще ги разгледа с нужното внимание.
Повече »
На 17 май 2016 г. ще бъдат връчени годишните награди „Застраховател на годината, Пенсионноосигурително дружество на годината, Застрахователен брокер на годината“ за 2015

На 17 май 2016 г. Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи /АБЗ/, фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ и Българската асоциация на застрахователните брокери /БАЗБ/ ще връчат традиционните годишни награди „Застраховател на годината. Пенсионноосигурително дружество на годината“ за 2015 година на тържествена церемония.

За осма поредна година организаторите връчват престижните награди „Застраховател на годината“ и „Пенсионноосигурително дружество на годината“, превърнали се в едно от най-значимите събития за финансовия и застрахователния сектор.

През 2016 г. към Организационния комитет на наградите се присъедини БАЗБ, която ще връчи наградите в категория “Застрахователен брокер на годината”.

Престижните награди „Застраховател на годината. Пенсионноосигурително дружество на годината. Застрахователен брокер на годината“ за 2015 година ще бъдат връчени в следните  категории:

*    Застраховател на годината – Общо застраховане;
*    Застраховател на годината – Животозастраховане;
*    Най-динамично развиващо се застрахователно дружество;

*    Пенсионноосигурително дружество на годината “Допълнително задължително пенсионно осигуряване”;
*    Пенсионноосигурително дружество на годината “Допълнително доброволно пенсионно осигуряване”;
*    Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество;

*    Застрахователен брокер на годината - Общо застраховане;
*    Застрахователен брокер на годината - Животозастраховане;
*    Застрахователен брокер на годината - Най-динамично развиващо се дружество.


Победителите ще бъдат определени от експертно жури, съставено от представители на петте организации на база обективни показатели като пазарен дял, технически резултат, платени обезщетения, спечелени премии, граница на платежоспособност и др. Наградените дружества ще получат грамоти и пластики, изработени от художника Андрей Янев.

Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” ще връчи отделни специални награди на заслужили експерти за цялостен принос в развитието на българското застраховане и осигуряване.
Част от критериите за оценка на фондацията са кандидатите да имат професионално признати образователни и научно-приложни постижения, да имат значителна обществена ангажираност и принос за развитието на българското застраховане като теория и практика, включително в законодателни инициативи, донорски програми, социални практики, подпомагане на академични програми и др.
   
Медийни партньори на събитието са Дарик радио, сп. “Икономика”, сп. “Мениджър”, в-к „Банкер“, в-к „Застраховател прес“, Klassa.bg, Econ.bg, Inews.bg, Insmarket.bg.


ПОЗИЦИЯ на БАДДПО относно проекта на ЗИД на КСО, публикуван на интернет страницата на Министерство на финансите

ПОЗИЦИЯ
НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ /БАДДПО/Във връзка с публикувания за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерство на финансите /МФ/ на 22.04.2016 г. проект на Закон на изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИДКСО) БАДДПО заявява следната позиция:

1. Всякакви промени, които се отнасят до сектора на допълнителното пенсионно осигуряване, следва да се предлагат, дискутират и осъществяват след приключване на прегледа на активите на пенсионните фондове. Видно от актуализираната през април 2016 г. Национална програма за реформи се залага след провеждане на този преглед да се изготвят нови законодателни промени през септември 2016 г. Същевременно в свое интервю пред БНР националният Омбудсман, г-жа М. Манолова, също заяви своята готовност да сезира Народното събрание със законодателни предложения за изменения и допълнения на приетия през август 2015 г. КСО с цел гарантиране на правата на осигурените лица и техния свободен и информиран избор при разпореждане с личните им пенсионни спестявания. В този смисъл не е ясно след евентуалното приемане на настоящия законопроект, какво още ще се случва при регулирането и надзора на допълнителното пенсионно осигуряване.
КСО е променян цели 45 пъти само след 2010 г., а от влизането му в сила преди 16 г. - общо 117 пъти, с което се нарежда сред водещите български закони с най-чести изменения и допълнения, а не рядко и чрез преходни и заключителни разпоредби на други закони.
Всичко това показва нестабилност, несистематичност и липса на цялостна концепция, а това води до последваща необходимост от нови нормативни промени. Честите законодателни изменения и допълнения в областта на допълнителното пенсионно осигуряване създават несигурност за осигурените лица и непредвидима бизнес среда, включително са предпоставка за отлив на инвестиции, а оттам пречки пред създаването и поддържането на работни места и пред осигуряване на социална сигурност и икономическа стабилност.

2. На база анализ на съдебната практика на Европейския съд за правата на човека, а и на изрични доклади на Европейската комисия могат да се изведат следните важни, макар и неизчерпателни, правни принципи и характеристики на правовата държава, като поне следните са нарушени със ЗИДКСО:
а)    принцип на законността, който включва прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес;
б)    принцип на правната сигурност, който изисква разпоредбите да са ясни и предвидими (особено за адресатите им, подчинени на тях) и да не се променят ретроспективно;
в)    забрана на произвол на изпълнителната власт, т.е. всяка намеса на публичната власт в сферата на частната дейност на дадено лице трябва да е оправдана от установени в законодателството съображения и да се осигурява защита срещу произволна или непропоционална намеса. Нуждата от подобна защита е общ принцип на правото на Европейския съюз.
Постоянно променящата се правна рамка създава лош инвестиционен „климат“ и разколебава бъдещите инвеститорите или мотивира сегашните инвеститори да се оттеглят от българския пазар на допълнително пенсионно осигуряване.

3. Предложенията на МФ не са аргументирани чрез пълноценна оценка на тяхното въздействие в краткосрочен и дългосрочен план върху пенсионната система и върху социалноикономическото развитие на страната. По тях не е проведено предварително обществено обсъждане със заинтересованите страни и с браншовите асоциации. Определен е срок от 3 седмици за обществено обсъждане, като значителна част от него са национални и празнични дни.
Подобен законодателен подход - „на бързо“, „на тъмно“ и в „тайна“ от обществото и от бранша създава правен хаос, нестабилност и риск от противоречива правна уредба, ерозира доверието в пенсионната система, а като цяло и във финансовата система и нейната стабилност.

4. Пенсионните дружества заявяват своето категорично желание да изплащат всички видове пенсии, като настояват задължително в закона да се регламентира свободен избор на българските граждани и към момента на тяхното пенсиониране да им се предостави право сами да преценят и изберат дали искат да им се изплатят наведнъж част или всички натрупани до момента средства по индивидуалните им партиди, дали искат да получават пожизнена пенсия или срочна пенсия с гарантиран или с променлив размер, включително платима от индивидуалната партида до нейното изчерпване. Настояваме и за лицата, избрали да получават пожизнена пенсия, да се уреди в закона възможността за нейното унаследяване. В този смисъл настояваме задължението за получаване само на пожизнени пенсии от универсалните пенсионни фондове,  да се замени със свободен  избор на лицата, съобразно волята им и конкретната житейска ситуация кога и как да се разпоредят с личните си пенсионни средства, което да става към момента на пенсионирането им. Това би било аналогично на последните значителни промени в КСО (от лятото на 2015 г.), с които се даде право на гражданите да избират вида си на осигуряване, включително и да предпочетат само Държавното обществено осигуряване.
Само подобен аналогичен законодателен подход ще гарантира спазване на конституционно признати права на собственост на гражданите и на пенсионно осигуряване при зачитане на собствената им воля.

БАДДПО
София, 26.04.2016 г.


Страници:

3
начало