Архив новини

Голямата битка е за доверие и кредити

Даниела Петкова, главен изпълнителен директор на ПОК  “Доверие” АД, пред в-к "Стандарт"

Можете да прочетете цялото интервю тук.
Повече »
Прогнозата на БАДДПО, че пенсионните фондове ще завършат 2009г. с положителна доходност се потвърди.

Прогнозата на Асоциацията на пенсионните фондове (БАДДПО), дадена още в началото на 2009г., се потвърди. Всички пенсионни фондове завършиха годината с положителна доходност и с това не само опровергаха песимистите, но и заличиха голяма част от негативните резултати от края на 2008г. вследствие на финансовата криза. Средноаритметичната номинална доходност на универсалните пенсионни фондове за 2009г. е 8.14%, а максимално достигнатата е 14,09%, за професионалните пенсионни фондове тези показатели са съответно 7.30% и 10,74%, а за доброволните пенсионни фондове - 7.18% и 9,57%.


в-к "Дневник", 5 януари 2010г.
Пенсионните фондове си върнаха положителните резултати за 2009 г.


Любомир Христов: Възстановяването на България от кризата ще е L образно

в-к “Дневник”, 4 януари 2010г.

Любомир Христов, председател на УС на Института на дипломираните финансови консултанти, пред в-к "Дневник".

Можете да прочетете цялото интервю тук.
Повече »
Национална кръгла маса „Доходност на капиталовите пенсионни системи - реалности и перспективи” и ХІІ-та традиционна Годишна среща на пенсионноосигурителните дружества, членове на БАДДПО.

На 17 декември 2009 г. в хотел Шератон се проведе Национална кръгла маса на тема: „Доходност на капиталовите пенсионни системи - реалности и перспективи” и ХІІ-та традиционна Годишна среща на пенсионноосигурителните дружества, членове на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО)

Повече ...


Доброволните фондове се използваха за спекулации

в-к “Пари”, 8 декември 2009г.

Държавата трябваше да ускори въвеждането на мултифондовете

Николай Марев, главен изпълнителен директор на ПОК "ДСК-Родина" пред в-к “Пари”.
Повече »
Надзорът публикува информационен бюлетин в полза на осигурените лица

„Какво трябва да знам за допълнителното пенсионно осигуряване” е актуален информационен материал в полза на осигурените лица, който Комисията за финансов надзор публикува на своята интернет страница. В него ще се запознаете подробно с трите стълба на българската пенсионна система и ще получите информация за това как да започнете да се осигурявате задължително в универсален или професионален фонд или как да го направите по свое желание в доброволен пенсионен фонд или в доброволен фонд по професионални схеми. Тъй като допълнителното пенсионно осигуряване изпълнява изключително важна социална функция - осигуряването на допълнителен доход на старини на осигурените лица, законодателството предвижда преференциално данъчно третиране на този вид дейност. В този материал ще намерите информация за данъчните облекчения за осигурителните вноски, както и за данъчното облагане на осигурителните плащания на осигурените лица и пенсионерите.
За да бъде увеличен размерът на средствата, натрупани от вноски на осигурените лица, пенсионните дружества ги инвестират по подходящ начин. Законът изисква те да управляват средствата на пенсионните фондове с грижата на добър търговец при спазване на принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация, в интерес на осигурените лица. Материалът ще ни запознае с рискът, който поемаме при инвестирането на нашите средства и за това как можем да получим информация за инвестициите и доходността на пенсионния фонд, в който се осигуряваме. Тъй като осигуряването в универсален и професионален фонд е задължително, а държавата не предоставя гаранции за покриване на загуби при управлението на тези фондове, законодателят е предвидил специален механизъм за гарантиране на минималната доходност. За целта се създава резерв в пенсионния фонд, който се формира от превишението на постигнатата от фонда доходност над определен процент над средната, както и втори резерв в дружеството, който е в размер на едно на сто от активите на фонда. Резервът в пенсионното дружество се формира с негови собствени средства и служи за покриване на разликата до минималната доходност, когато резервът във фонда е изчерпан.
От публикацията ще научите още как да бихте могли да се прехвърлите от един в друг пенсионен фонд, колко често би могло да става това, можете ли да прехвърлите само част от средствата си и дължите ли такса за прехвърляне. От материала ще научите също така, че имате право да сигнализирате, когато правата ви, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване са нарушени. И не на последно място ще получите детайлна информация за това кога придобивате право на пенсия от всеки един вид фонд, как се изчислява тази пенсия и какво трябва да направите, за да ви бъде отпусната пенсия. В случай, че се осигурявате в добороволен пенсионен фонд или в доброволен фонд по професионални схеми бихте могли да се откажете от пенсията и да изтеглите парите по партидата си. Ще намерите също така и информация за всички такси и удръжки, които пенсионните дружества събират.
Повече »
Пенсионните фондове първи ще излязат от кризата

в-к "Пари", 16 ноември 2009г.

Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/, пред в-к "Пари".

Можете да прочетете цялото интервю тук.
Повече »
Сливането ни с фонда на ЦКБ ще ни направи по-устойчиви

в-к “Пари”, 12 октомври 2009г.

Кирил Червенков, изпълнителен директор на ПОД "Лукойл Гарант - България", пред в-к "Пари".

Можете да прочетете цялото интервю тук.
Повече »
На 8 октомври 2009 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 28.09.2007 г. до 30.09.2009 г. на годишна база

С решение № 808 - УПФ от 07.10.2009 г. се определя минимална доходност в размер на -11.45 % (минус единадесет цяло и четиридесет и пет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 28.09.2007г. до 30.09.2009г.

С решение № 809 - ППФ от 07.10.2009 г. се определя минимална доходност в размер на -13.06 % (минус тринадесет цяло и шест стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.
Повече »
Докога работим? Не е само там проблемът

в-к “24 часа”, 07 октомври 2009г.

Повече от 20 дни продължава играта на развален телефон между социалното и финансовото министерство за повишаване на пенсионната възраст.

Прочетете цялата статия тук.
Повече »
Страници:


19начало