Архив новини

МВФ гарантира румънските частни пенсии

Букурещ (Румъния), 11.06.2009. Финансовото споразумение на Румъния с Международния валутен фонд (МВФ), което бе публично огласено вчера във Вашингтон, дава гаранции за частната пенсионноосигурителна система в страната (втори стълб), като в него се казва, че правителството ще спази първоначално приетия график за увеличаване на вноските, пренасочвани към частните пенсионни фондове. Според румънския закон за пенсионна реформа, с който през 2007-2008 г. беше въведена системата по втори стълб за задължително осигуряване в частни пенсионни фондове, размерът на вноските в частните фондове трябва да бъде 2% от брутното възнаграждение на работещия през 2008 г., 2.5% през 2009 г., 3% през 2010 г. и т.н., докато се достигнат 6% през 2016 г.
Повече »
Пенсионните фондове наваксват загубите

в-к "Труд", 10 юни 2009г.

Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване пред в-к "Труд"
Повече »
Делегация на БАДДПО взе участие в Генералната асамблея на Международната федерация на администраторите на пенсионни фондове /ФИАП/ и Международната конференция на тема „Инвестиции и пенсионни плащания на капиталовите пенсионни системи”

Делегация на БАДДПО водена от председателя й Никола Абаджиев, в която са включени представители на пенсионноосигурителните дружества, както и на Комисията за финансов надзор и Националния осигурителен институт, участва в Генералната асамблея на Международната федерация на администраторите на пенсионни фондове /ФИАП/ и Международната конференция на тема „Инвестиции и пенсионни плащания на капиталовите пенсионни системи”, които се проведоха във Варшава от 26-29 май т.г.

В тези форуми взеха участие представители на повече от 25 страни от цял свят, които обсъдиха най-актуалните проблеми от дейността на капиталовите пенсионни фондове в условията на глобалната финансова криза – инвестирането на средствата на осигурените и приложението на оптимални модели за пенсионните  плащания.

Повече..


На 7 април 2009 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.03.2007 г. до 31.03.2009 г. на годишна база

С решение № 344 - УПФ от 07.04.2009 г. се определя минимална доходност в размер на -9.36 % (минус девет цяло и тридесет и шест стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.03.2007г. до 31.03.2009г.

С решение № 343 - ППФ от 07.04.2009 г. се определя минимална доходност в размер на -10.82 % (минус десет цяло и осемдесет и две стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.
Повече »
Комисията за финансов надзор/КФН/ прие изменения и допълнения в Наредба № 9 за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество

На 27 март 2009 г. КФН прие изменения и допълнения в Наредба № 9 за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.
Промените в наредбата произтичат от натрупания опит по нейното прилагане, от необходимостта от уеднаквяване с терминологията на Закона за пазарите на финансови инструменти и прецизиране на някои текстове.
Наредбата предвижда в случаите, когато до 12 ч. в деня на оценката не е обявена цена на обратно изкупуване на акции, съответно дялове, издадени от колективна инвестиционна схема, оценяването им да се извършва по последната обявена цена, като пенсионноосигурителното дружество уведомява заместник-председателя на КФН за това. Промяната цели уеднаквяване на оценката, която извършват пенсионноосигурителните дружества, за едни и същи акции или дялове на колективни инвестиционни схеми.
Друга промяна засяга последващата оценка на инвестиционен имот по справедлива стойност, която ще се извършва към последния работен ден на всяко тримесечие от независим оценител с правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, съгласно Закона за независимите оценители. Съгласно досега действащите разпоредби тази оценка се осъществяваше само два пъти годишно. Промяната цели да се даде възможност на пенсионноосигурителните дружества да реагират по-гъвкаво и адекватно на промените в цените на пазара на недвижимите имоти.
Приетите изменения влизат в сила 1 юли 2009 г.


Приети са изменения в Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества съгласно Кодекса за социално осигуряване /КСО/

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", прие решение № 278- ПОД, с което измени Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (Изискванията).
Настъпилите обективни обстоятелства, свързани с трайно понижаване на доходността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и реализиране на отрицателна доходност за 2008 г. наложи преосмисляне на показателите за определяне и публично оповестяване на постигнатите инвестиционни резултати при управлението на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и по-конкретно на възможността за използване на коефициента на Шарп. В периоди, когато постигнатата доходност при управлението на активите е по-ниска от определената безрискова норма, стойностите на коефициента на Шарп са отрицателни. Ако два фонда са постигнали еднаква доходност, по-ниска от безрисковата, за фонда който има по-високо стандартно отклонение (т.е. по-висок риск), се получава по-висока стойност на коефициента на Шарп. В тези случаи използването на коефициента на Шарп се третира нееднозначно в специализираната литература и в инвестиционните среди и използването му може да бъде заблуждаващо за осигурените лица.
Предвид на това и съгласно приетите промените в Изискванията, коефициентът на Шарп ще се оповестява публично, само ако постигнатата номинална доходност при управлението на съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване е по-висока от безрисковата доходност за периода, за който се обявяват инвестиционните резултати.


Промяна на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2008 г. и служебно разпределени лица през 2008 г.

Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор на България  обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за цялата 2008 г., както и резултатите от проведените през 2008 г. четири служебни разпределения на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване/ІІ стълб/.
Общо 23 190 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2008 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд за четвъртото тримесечие на 2008 г. е 29 075 хил. евро.
През цялата 2008 г. общо 84 748 осигурени лица са се възползвали от правото си да променят участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и са прехвърлили средства от един в друг съответен фонд в размер на 113 647 хил. евро. В сравнение с 2007 г. лицата, променили участието си, намаляват с  9,40 на сто, а размерът на прехвърлените средства намалява с 1,16 на сто.
През 2008 г. във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване служебно са разпределени общо 99 972 лица, от които 85 872 лица в универсалните пенсионни фондове и 14 100 лица в професионалните. Служебно разпределените лица през 2008 г. в универсалните пенсионни фондове съставляват 52,21 на сто от общия брой постъпили лица (от новоприети заявления и служебно разпределени), а в професионалните – 70,91 на сто.


Отпускат заеми с пари от резерва. Пенсионните фондове ще влагат в енергетика и инфраструктура

в-к “Стандарт”, 10 февруари 2009г.

Нови средства от фискалния резерв на държавата може да бъдат дадени за кредитиране на бизнеса, след като първите 500 млн. лв. достигнат до фирмите. Ако резултатите от подпомагането на малкия и средния бизнес чрез Българската банка за развитие са добри, може да се отпуснат още средства за стимулирането на икономиката по този начин. Това заяви вчера премиерът Сергей Станишев.
Повече »
Банката за развитие може да издава облигации за финансиране на проекти

в-к “Дневник”, 10 февруари 2009г.

Българска банка за развитие (ББР) да издава облигационни емисии, които да се поемат от пенсионните фондове и с набраните средства да се финансират проекти в различни сфери на икономиката като инфраструктура, енергетика, възнобновяеми източници. Това е допълнителен инструмент за осигуряване на ресурс за инвестиции в икономиката в условия на свито кредитиране заради глобалната криза.

Прочетете цялата статия тук.
Повече »
На 14 януари 2009 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 29.12.2006 г. до 30.12.2008 г. на годишна база

С решение № 53 - УПФ от 14.01.2009 г. се определя минимална доходност в размер на -6.98 % (минус шест цяло и деветдесет и осем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 29.12.2006 г. до 30.12.2008 г.

С решение № 54 - ППФ от 14.01.2009 г. се определя минимална доходност в размер на -8.51 % (минус осем цяло и петдесет и една стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.
Повече »
Страници:


18начало