Подзаконови актове

НАРЕДБА № 57

НАРЕДБА № 57 от 16.01.2018 г. за изискванията към годишния доклад за професионалната схема и за реда и начина за предоставяне на данни за управлението на професионална схема на чуждестранно предприятие
осигурител


Издадена от Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г., в сила от 30.01.2018 г.

Можете да свалите документа от тук


НАРЕДБА № 56

НАРЕДБА № 56 от 4.01.2018 г. за минималното съдържание на инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 6 от 16.01.2018 г., в сила от 16.01.2018 г.

Можете да свалите документа от тук


НАРЕДБА № 52

Наредба № 52 от 21 октомври 2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Издадена от Комисията за финансов надзор, oбн. ДВ. бр.87 от 4 Ноември 2016 г.

Можете да свалите документа от тук


Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осиг. вноски ...

Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация

В сила от 04.09.2015 г.
Приета с ПМС № 233 от 31.08.2015 г., Обн. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г.

Можете да свалите документа от тук


Наредба за прехвърляне на пенсионни права

Наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка.

Приета с ПМС № 262 от 22.10.2012 г.

Можете да свалите документа от тук


НАРЕДБА № 47

Наредба № 47 от 11 юли 2012г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества


Издадена от Комисията за финансов надзор, в сила от 28.07.2013 г., обн. ДВ. бр.57 от 27 Юли 2012г.

Можете да свалите документа от тук


НАРЕДБА № 29

НАРЕДБА № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване

Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 62 от 1.08.2006 г., изм., бр. 3 от 11.01.2008 г., изм. ДВ бр.98 от 11.12.2009 г., изм. ДВ бр.91 от 18.11.2011г.

Можете да свалите документа от тук


НАРЕДБА № 15

НАРЕДБА № 15 от 5 май 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства


Издадена от Комисията за финансов надзор, в сила от 01.10.2004 г., обн. ДВ. бр.54 от 23 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.12 от 7 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.22 от 13 Март 2007г.

Можете да свалите документа от тук


НАРЕДБА № 36 на БНБ

Наредба № 36 от 22 януари 2004 г. за банките попечители по Кодекса за социално осигуряване

Издадена от Българска народна банка, Обн. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г.

Можете да свалите документа от тук


НАРЕДБА № 36 на КФН

Наредба № 36 от 15 ноември 2006г. за техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

Приета с решение № 69-Н от 15.11.2006г. на Комисията за финансов надзор., обн. в ДВ, бр.96 от 28.11. 2006г.

Можете да свалите документа от тук


НАРЕДБА № 34

НАРЕДБА № 34 ОТ 4 октомври 2006г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки

Приета с решение № 66-Н от 4.10.2006г. на Комисията за финансов надзор, обн. в ДВ, бр.86 от 24.10.2006г., изм. ДВ. бр.29 от 18.03.2008г.

Можете да свалите документа от тук


НАРЕДБА № 33

НАРЕДБА № 33 от 19 септември 2006г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Приета с Решение № 65-Н от 19.09.2006 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 83 от 13.10.2006 г., изм., бр. 57 от 27.07.2012 г., в сила от 28.07.2013 г., изм. и доп., бр. 64 от 21.08.2012 г., в сила от 22.02.2013 г., бр. 67 от 12.08.2014 г., в сила от 21.10.2014 г., бр. 62 от 9.08.2016 г., в сила от 15.08.2016 г., бр. 10 от 30.01.2018 г., в сила от 1.01.2018 г.

Можете да свалите документа от тук


НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Приета с ПМС № 29 на МС от 18.02.2005 г., обн., ДВ, бр. 19 от 1.03.2005 г., в сила от 1.03.2005 г.

Можете да свалите документа от тук


НАРЕДБА № 6

НАРЕДБА № 6 от 13.07.2004 г. за реда за инвестиране на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в чуждестранни ценни книжа,за видовете чуждестранни ценни книжа, изискванията към тях и регулираните пазари, на които те се търгуват.

Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 65 от 27.07.2004 г.

Можете да свалите документа от тук


НАРЕДБА № 19

НАРЕДБА № 19 от 8.12.2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Приета с Решение № 30-Н от 8.12.2004 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г., в сила от 30.12.2004 г.

Можете да свалите документа от тук


НАРЕДБА № 17

НАРЕДБА № 17 от 7 юли 2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал.1, т. З и чл. 336, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване.

Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 65 от 27.07.2004 г., изм. и доп. бр.102 от 05.12.2007 г.

Можете да свалите документа от тук


НАРЕДБА № 15

НАРЕДБА № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от
Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства.


Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 54 от 23.06.2004 г., в сила от 1.10.2004 г.

Можете да свалите документа от тук


НАРЕДБА № 14

НАРЕДБА № 14 от 28.04.2004 г. за реда и начина за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване

Издадена от Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 46 от 28.05.2004 г.

Можете да свалите документа от тук


НАРЕДБА № 12

НАРЕДБА № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване,за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност.

Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 110 от 19.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., попр., бр. 1 от 6.01.2004 г., изм. и доп., бр. 17 от 2.03.2004 г., бр. 29 от 5.04.2005 г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г.

Можете да свалите документа от тук


НАРЕДБА №10

Наредба №10 от 26 ноември 2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталова база) на ПОД и към минималните лииквидни средства на дружеството и на управляваните от него ФДПО

Издадена от Комисията за финансов надзор, Обн. ДВ. бр.109 от 16 Декември 2003г.,изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2004г.,изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.94 от 27 Ноември 2009г.)

Можете да свалите документа от тук


НАРЕДБА № 9

НАРЕДБА № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда,за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.

Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 109 от 16.12.2003г., в сила от 1.07.2004г., изм. и доп., бр. 34 от 27.04.2004г., бр. 57 от 12.07.2005г., бр.32 от 18.04.2006г., доп., бр. 86 от 24.10.2006г.изм. и доп., бр. 39 от 15.05.2007 г., изм. ДВ. бр.28 от 14.04.2009г.,  изм. и доп. бр. 74 от 15.09.2009г., изм. и доп. бр.107 от 13.12.2013г.

Можете да свалите документа от тук


НАРЕДБА № 3

НАРЕДБА № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, Обн., ДВ, бр. 90 от 10.10.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм. и доп., бр. 9 от 3.02.2004 г., бр. 85 от 28.09.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., бр. 50 от 17.06.2005 г., в сила от 1.07.2005 г., попр., бр. 52 от 24.06.2005 г., изм., бр. 7 от 24.01.2006 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 78 от 7.10.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 1 от 5.01.2016 г., в сила от 1.01.2016 г., изм., бр. 62 от 9.08.2016 г., в сила от 15.08.2016 г., изм. и доп., бр. 10 от 30.01.2018 г., в сила от 1.04.2018 г.

Можете да свалите документа от тук
начало