Подзаконови актове

НАРЕДБА за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осиг. вноски ...

НАРЕДБА за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация

В сила от 24.08.2018 г.
Приета с ПМС № 175 от 20.08.2018 г., обн. ДВ. бр.70 от 24.08.2018 г.

Можете да свалите документа от тук


НАРЕДБА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

НАРЕДБА за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка.

Приета с ПМС № 262 от 22.10.2012 г.

Можете да свалите документа от тук


НАРЕДБА № 36 на КФН

НАРЕДБА № 36 от 15 ноември 2006г. за техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

Приета с решение № 69-Н от 15.11.2006 г. на Комисията за финансов надзор., обн. в ДВ, бр.96 от 28.11.2006 г., изм. и доп. ДВ, бр.18 от 27.02.2018 г.

Можете да свалите документа от тук
начало