За нас

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАДДПО


За мен е удоволствие, използвайки нашия нов интернет сайт, да се обърна към Вас от мое име и от името на членовете на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ и да Ви представя нейната дейност.

Тази неправителствена организация е учредена на 12 септември 1997 г. по инициатива на първите доброволни пенсионни фондове, създадени в България през 1994-1995 г. Във вече повече от десетгодишната си история БАДДПО последователно е работила и работи за достигане на целите, поставени още при нейното създаване – да обединява, да подпомага, да отстоява и представлява интересите на своите членове в страната и извън нея; да координира и обединява усилията на членовете си по всички въпроси от общ интерес за дейността по допълнителното пенсионно осигуряване. През всичките тези години, както и сега, БАДДПО е една от институциите, които стоят в основата на българската пенсионна реформа, на създаването, утвърждаването и реализирането на нейните основни принципи, философия и законодателство.

Радостен факт за БАДДПО е, че още от своето създаване тя обединява в себе си всички лицензирани пенсионноосигурителни дружества, които осъществяват дейността по допълнителното пенсионно осигуряване на територията на страната. Към настоящия момент тези дружества са 9, като те управляват 28 допълнителни задължителни и допълнителни доброволни пенсионни фонда от втория и третия стълб на българската пенсионноосигурителна система.

Единението, общите действия, етичните норми във взаимоотношенията между членовете, конструктивния и професионално обоснования диалог с държавните институции и партньорите,  това са едни от главните характеристики нашата организация, които стоят в основата на резултатите от нейната работа. С удовлетворение можем да отчетем, че БАДДПО е призната и уважавана както в национален, така и в международен план, българска неправителствена институция, работеща в сферата на пенсионното осигуряване.

Желанието, намеренията и целта на членовете на Асоциацията е чрез своя интернет сайт в световната мрежа да бъде в полза не само на пенсинноосигурителните дружества и работещите в тях, но и за всички институции, организации, специалисти, научни работници и др., имащи отношение и интереси в областта на социалното осигуряване. Ние желаем нашият сайт да бъде съвременно и широко използвано средство за предоставяне и получаване на информация, за увеличаване на познанията, за обмен на мнения и опит по въпросите, интересуващи не само специалистите, но и осигуряващите се и желаещите да се осигуряват в допълнителните пенсионни фондове.

Сега, когато България вече е член на Европейския съюз, пред БАДДПО има нови предизвикателства и тя си поставя нови цели. Една от най-важните от тях е да осигурим по-нататъшното успешно развитие на допълнителното пенсионно осигуряване в страната, да популяризираме основните принципи и философия и резултатите от реализацията на съвременния български пенсионен модел както в рамките на европейското семейство, така и извън него. Занапред БАДДПО още по-настойчиво и авторитетно ще допринася за развитието и реформирането на пенсионните системи, които да бъдат в още по-голяма полза за осигурените лица.

Накрая, искам да Ви уверя, че заедно с всички мои колеги ще положим всички усилия, знания и опит да превърнем използването на нашия информационен сайт не само в средство за съвременна комуникация, но и във фактор за по-бързо и по-успешно интегриране на нашата дейност на европейския и световен пазар, както и в инструмент за по-успешно решаване на социалните проблеми на обикновените хора и конкретно тези в областта на пенсионното осигуряване.д.ик.н. Никола Абаджиев,

Председател на БАДДПО


начало